Всього книг:

139

Останнє оновлення:

 2012-02-24 10:46:24

 

Реклама

 
 

 

Наші Друзі

rozvAGA!info - Приколи,фото,дівчата,он-лайн ігри,форум,телепрограма

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Облік основних господарських операцій в бухгалтерських проводках - Грабова : Облік витрат, не пов'язаних з операційною діяльністю підприємства

Електронна бібліотека. Художня та наукова література.

 

Yakaboo UA

 

 

Облік основних господарських операцій в бухгалтерських проводках - Грабова:Облік витрат, не пов'язаних з операційною діяльністю підприємства

 

загрузка...

До витрат, які не пов'язані з операційною діяльністю підприємства, але які також не підлягають включенню до собівартості продукції (робіт, послуг), належать:
— фінансові витрати
— втрати від участі в капіталі
— інші витрати.

Облік зазначених витрат ведеться на рахунках: 95 «Фінансові витрати», 96 «Втрати від участі в капіталі», 97 «Інші витрати».
Суб'єкти малого підприємництва облік затрат на інвестиційну і фінансову діяльність відображають на рахунку 85 «Інші затрати».
Рахунок 95 «Фінансові витрати» призначено для обліку витрат фінансової діяльності підприємства.
Фінансова діяльність — діяльність, яка приводить до зміни розміру і складу власного та позикового капіталу підприємства.
Рахунок 95 «Фінансові витрати» ведеться за субрахунками:
951 «Відсотки за кредит»,
952 «Інші фінансові витрати».
На дебеті рахунка 95 «Фінансові витрати» та його субрахунків відображається сума визнаних витрат; по кредиту — списання відображених витрат на дебет рахунка 79 «Фінансові результати».
На субрахунку 951 «Відсотки за кредит» ведеться облік витрат, пов'язаних з нарахуванням та сплатою відсотків за користування кредитами.
На субрахунку 952 «Інші фінансові витрати» ведеться облік витрат, пов'язаних із залученням позикового капіталу, зокрема витрат, пов'язаних з випуском, утриманням та обігом власних цінних паперів; нарахуванням
відсотків за договорами кредитування (крім банківських кредитів), фінансового лізингу та Ін.
Рахунок 96 «Втрати від участі в капіталі» призначено для обліку втрат від зменшення вартості інвестицій, облік яких ведеться за методом участі в капіталі, що виникають в процесі інвестиційної діяльності підприємства.
Інвестиційна діяльність — це сукупність операцій з придбання та продажу довгострокових (необоротних) активів, а також короткострокових (поточних) фінансових інвестицій, що не є еквівалентами грошових коштів (наприклад, платежі з придбанням основних засобів, надходження коштів від продажу необоротних активів, надання позик іншим підприємствам, надходження коштів від фінансових інвестицій (дивіденди, відсотки тощо).
Метод участі в капіталі — метод обліку інвестицій, згідно з яким балансова вартість інвестицій збільшується або зменшується на суму відповідно збільшення або зменшенні частки інвестора у власному капіталі об'єкта інвестування.
Відповідно до п. 28 Положення (стандарту) 16 втратами від участі в капіталі є збитки від інвестицій і асоційовані, дочірні та сумісні підприємства, які обліковуються методом участі в капіталі:
Асоційоване підприємство — підприємство, у якому інвестору належить блокуючий (більше 25%) пакет акцій (голосів) і яке не є дочірнім чи сумісним підприємством інвестора.
Рахунок 96 «Втрати від участі в капіталі» ведеться за субрахунками:
961 «Втрати від інвестицій в асоційовані підприємства».
962 «Втрати від спільної діяльності»,
963 «Втрати від інвестицій в дочірні підприємства».
По дебету рахунка 96 «Втрати від участі в капіталі» та його субрахунків відображається сума визнаних втрат, по кредиту — списання втрат на рахунок 79 «Фінансові результати».
На субрахунку 961 «Втрати від .інвестицій в асоційовані підприємства» ведеться облік втрат, пов'язаних і: зменшенням частки інвестора в чистих доходах об'єкти інвестування (зокрема, внаслідок одержання асоційованими підприємствами збитків), або зменшенням власного капіталу асоційованих підприємств внаслідок інших події (переоцінка необоротних активів та інвестицій тощо).
На субрахунку 962 «Втрати від спільної діяльності» ведеться облік втрат, пов'язаних із зменшенням частки інвестора в чистих активах об'єкта інвестування (зокрема, внаслідок одержання спільними підприємствами збитків) або зменшенням їх власного капіталу внаслідок інших подій (переоцінка необоротних активів та інвестицій тощо).
На субрахунку 963 «Втрати від інвестицій в дочірні підприємства» ведеться облік втрат, пов'язаних із зменшенням частки інвестора в чистих активах об'єкта інвестування (зокрема, внаслідок одержання дочірніми підприємствами збитків) або зменшенням їх власного капіталу внаслідок інших подій (переоцінка необоротних активів та інвестицій тощо).
Рахунок 97 «Інші витрати» призначено для обліку витрат, які виникають в процесі звичайної діяльності (крім фінансових витрат), але не пов'язані безпосередньо з виробництвом або реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг). До таких витрат належать:
— собівартість реалізованих фінансових інвестицій (балансова вартість і витрати, пов'язані з реалізацією фінансових інвестицій);
— собівартість реалізованих необоротних активів (залишкова вартість і витрати, пов'язані з реалізацією необоротних активів);
— собівартість реалізованих майнових комплексів (залишкова вартість і витрати, пов'язані з реалізацією майнових комплексів);
— втрати від неопераційних курсових різниць (втрати за активами і зобов'язаннями неопераційної діяльності підприємства від зміни курсу гривні до іноземної валюти.
— Сума уцінки необоротних активів і фінансових інвестицій
— Списання необоротних активів (залишкова вартість списаних необоротних активів та втрати, пов’язані з їх ліквідацією, - демонтаж, розбирання тощо)
— Інші витрати звичайної діяльності
По дебету рахунка 97 “ Інші витрати” відображається, як зазначалося раніше, сума визнаниз витрат, по кредиту - списання на рахунок 79 “Фінансові результати”.

Попереднє питання | Змiст | Наступне питання

 

Увага!

1. Всі книги та матеріали належать їх авторам.
2. Призначені для приватного перегляду.
3.Будь-яке комерційне використовування їх категорично заборонене.

 

 


Content-Pro | 2006-2015

Контакти:

317197170