Всього книг:

139

Останнє оновлення:

 2012-02-24 10:46:24

 

Реклама

 
 

 

Наші Друзі

rozvAGA!info - Приколи,фото,дівчата,он-лайн ігри,форум,телепрограма

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ з давнини до початку XXI століття : Література

Електронна бібліотека. Художня та наукова література.

 

Yakaboo UA

 

 

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ з давнини до початку XXI століття:Література

 

загрузка...

ОСНОВНА:

1. Бойко О.Д. Історія України: Посібник. - К., 2002.
2. Борисенко В. Курс української історії. - К., 1997.
3. Грицак Я. Нарис історії України. Формування модерної української нації ХІХ - ХХ століття. - К., 1996.
4. Грушевский М. Очерк истории украинского народа. - К., 1991.
5. Дорошенко Д. Нарис історії України. Т.1-2.- К., 1994.
6. Ісаєвич Я. Україна давня і нова. Народ, релігія, культура. – Л., 1996.
7. Історія України. Конспект лекцій. / Кер. авт. кол. В. Британ. - Д.: НМетАУ, 2001.
8. Історія України: Навчальний посібник / Під ред. В.А. Смолія. - К., 2000.
9. Новітня історія України ХХ століття. - К., 2002.
10. Полонська-Василенко Н. Історія України. У 2-х томах. - К., 1993.
11. Рибалка І. Історія України. Ч. 1-2.- Х., 1995, 1997.
12. Світлична В.В. Історія України. – К.; Л., 2003.
13. Субтельний О. Україна: історія. - К., 1996.
14. Українська діаспора у світі. Довідник. - К., 1993.
15. Українці в зарубіжному світі. - К., 1991.
16. Яковенко Н. Нарис історії України з найдавніших часів до кінця XVIII ст. – К., 1997.

ДОДАТКОВА:

17. Антология источников по истории, культуре и религии Древней Греции / Под ред. В.И. Кузищина. - СПб., 2000.
18. Бар М., Зеленський А. Війна втрачених надій: український самостійницький рух у 1939-1945 рр. // Український іст. журн. - 1992. - № 6.
19. Баран В. Україна після Сталіна: нарис історії 1953-1985 рр. – Л., 1992.
20. Бжезинский З. Великая шахматная доска. - М., 1999.
21. Білас І. Репресивно-каральна система в Україні. 1917-1953. - К., 1994. - Кн.1-2.
22. Боєчко В., Ганжа О., Захарчук Б. Кордони України: історична ретроспектива та сучасний стан. - К., 1994.
23. Бойко О. Історія України у ХХ столітті (20–90-ті рр.). - Ніжин, 1994.
24. Брайчевський М. Вступ до історичної науки. - К., 1995.
25. Британ В.Т. Здобуття Україною державної незалежності. Успіхи та труднощі її сучасного розвитку (1985-2000 рр.) // Грані. - 2000. - № 2 (10).
26. Британ В.Т. Світова та вітчизняна вища школа: історико-культурологічний аспект.- Дніпропетровськ, 2006.- 140 с.
27. Верстюк В. Махновщина. - К., 1992.
28. Верстюк В.Ф., Дзюба О.М., Репринцев В.Ф. Україна від найдавніших часів до сьогодення. Хронологічний довідник. - К., 1995.
29. Верт Н. История Советского государства (1900-1991). - М., 1992.
30. Вєтров Р.І. Політичні партії України на початку ХХ століття (1900-1925 рр.): Навч. посібник. - Дніпродзержинськ, 1997.
31. Винокур О., Трубчанінов С. Давня і середньовічна історія України. - К., 1996.
32. Висоцький О.Ю. Українські соціал-демократи та есери: досвід перемог і поразок.- К.: Основні цінності, 2004.- 272 с.
33. Возгрин В.Е. Исторические судьбы крымских татар. - М., 1992.
34. Гаврилишин Б. Время глобализации: сценарии для Украины и России – угрозы и шансы // День. - № 66. - 11.04.2001.
35. Голобуцький В. Запорозьке козацтво. - К., 1994.
36. Голобуцький О., Кулик В. Український політичний рух на Наддніпрянщині кінця ХІХ – початку ХХ ст. - К., 1996.
37. Голод 1921-1923 років в Україні: Зб. док. і мат. - К., 1993.
38. Голод в Україні 1946-1947: Документи і матеріали. - К.; Нью-Йорк, 1996.
39. Голуб А.І. Європейські обрії української соціал-демократії (кінець ХІХ - перша половина ХХ ст.). – Д.: ДГУ, 1998.
40. Гражданская война на Украине (1918-1920). Сборник документов и материалов в трех томах, четырех книгах. - К., 1967.
41. Грушевський М. Історія України-Руси. В 11 т. 12 кн. - К., 1991-1998.
42. Гунчак Т. Україна: перша половина ХХ ст.: Нариси політичної історії. - К., 1993.
43. Давня історія України. Кн.1-2-3. - К., 1997, 1998, 2000.
44. Дніпропетровськ. Віхи історії. - Д., 2001.
45. Дюличев В.П. Рассказы по истории Крыма. - Симферополь, 1998.
46. Дюрозель Ж.-Б. Історія дипломатії від 1919 року до наших днів. - К., 1995.
47. Єфименко О. Історія України та її народу. - К., 1992.
48. Желев Ж. Фашизм. Тоталитарное государство. - М., 1991.
49. Жеребецкий Е. Конец империи? // Зеркало недели. - 11 янв. 2003 г. - №1(426).
50. Залізняк Л. Нариси стародавньої історії України. - К., 1994.
51. Зубар В.М., Ліньова Є.А., Сон Н.О. Античний світ Північного Причорномор’я: Нариси історичного та соціально-економічного розвитку. Навч. посібн. - К., 1999.
52. Історія України в особах ІХ-XVIII ст. - К., 1993.
53. Історія України в особах ХІХ-ХХ ст. - К., 1995.
54. Історія українського війська. Т.1-2.- Л., 1992, 1996.
55. Касьянов Г. Незгодні: українська інтелігенція в русі опору 1960–1980-х років. - К., 1995.
56. Киссенджер Г. Дипломатия. - М., 1997.
57. Когут З. Російський централізм і українська автономія. Ліквідація Гетьманщини (1760-1870). - К., 1996.
58. Колесник І. Українська історіографія (XVIII – поч. XX ст.). - К., 2000.
59. Колесников К.М. Українська історіософія на рубежі ХІХ-ХХ ст.: методологічний та історіографічний аспекти // Грані. - №4(6). - 1999.
60. Конквест Р. Жнива скорботи. Радянська колективізація і голодомор. - К., 1993.
61. Косик В. Україна і Німеччина в Другій світовій війні. - Париж; Нью-Йорк; Л., 1993.
62. Крип’якевич І. Історія України. - К., 1996.
63. Кульчицький С. Комунізм в Україні: перше десятиріччя (1919-1929). - К., 1996.
64. Кухта Б. Історія української політичної думки. К., 1992.
65. Лановик Б.М., Матейко Р.М., Матисякевич З.М. Історія України: Навч. посібник / За ред. Б.Д. Лановика. - 3-е вид. - К., 2000.
66. Лисяк-Рудницький І. Історичні есе. Т.1-2. - К. 1994.
67. Литвин В.М. Украина: политика, политики, власть. К., 1997.
68. Магочий П. Українське національне відродження. Нова аналітична структура // Укр. іст. журн. - 1991. - №3.
69. Національні процеси в Україні: історія і сучасність. Документи і матеріали. Довідник. У 2 ч. / За ред. В.Ф. Панібудьласки. - К.: Вища шк., 1997. - Ч.1.
70. Організація українських націоналістів і Українська повстанська армія: Фаховий висновок робочої групи істориків при Урядовій комісії з вивчення діяльності ОУН і УПА. – К., 2005.
71. Пайпс Р. Русская революция. В 2-х ч. - М., 1994.
72. Панашенко В.В. Кримське ханство у XV-XVIII ст. // Український історичний журнал. - 1989. - № 1.
73. Плетнева С.А. Половцы.- М., 1990.
74. Політологія посткомунізму: Політичний аналіз посткомуністичних суспільств / В.Полохало (керівник авт. колективу). - К., 1995.
75. Слюсаренко А., Томенко М. Історія української конституції. - К., 1993.
76. Солдатенко В.Ф. Українська революція: концепція та історіографія (1918-1920 рр.). - К., 1999.
77. Стороженко І.С. Богдан Хмельницький і воєнне мистецтво у Визвольній війні українського народу середини XVII ст. – Кн. 1: Воєнні дії 1648-1652 рр. – Д., 1996.
78. Толочко П. Київська Русь. - К., 1996.
79. Україна і світ. Історія господарства від первісної доби і перших цивілізацій до становлення індустріального суспільства. - К., 1994.
80. Українська державність у ХХ ст.: історико-політологічний аналіз / О.Дергачов (кер. авт. кол.). - К., 1996.
81. Українська суспільно-політична думка в 20 ст. Документи і матеріали. У 3 т. / Упор. Т. Гунчак і Р. Сольчаник. - Нью-Йорк: Сучасність, 1983.
82. Українська Центральна Рада. Документи і матеріали. Т. 1-2. - К., 1996, 1997.
83. Українські політичні партії кінця XIX - початку XX ст.: програмові і довід. матеріали / Упоряд. В.Ф. Шевченко та ін. - К., 1993.
84. Чмихов М.О., Кравченко Н.М., Черняков І.Т. Археологія та стародавня історія України: Курс лекцій. - К., 1992.
85. Шаповал Ю. Україна 20–50-х рр.: сторінки ненаписаної історії. - К., 1993.
86. Яворницький Д.І. Історія запорізьких козаків. - Т.1. - Львів, 1992.
87. Яковенко Н. Парадокси інтерпретації минулого в українському ранньонаціональному міфові (на пам’ятках ХVІІ - поч. ХVІІІ ст.) // Генеза. - 1997. - № 1(5).
88. Яковенко Н. Українська шляхта з кінця XVI до середини XVII ст. - К., 1994.

Попереднє питання | Змiст |

 

Увага!

1. Всі книги та матеріали належать їх авторам.
2. Призначені для приватного перегляду.
3.Будь-яке комерційне використовування їх категорично заборонене.

 

 


Content-Pro | 2006-2015

Контакти:

317197170