Всього книг:

139

Останнє оновлення:

 2012-02-24 10:46:24

 

Реклама

 
 

 

Наші Друзі

rozvAGA!info - Приколи,фото,дівчата,он-лайн ігри,форум,телепрограма

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О. Ю. ВИСОЦЬКИЙ - УКРАЇНСЬКІ СОЦІАЛ-ДЕМОКРАТИ ТА ЕСЕРИ: ДОСВІД ПЕРЕМОГ І ПОРАЗОК : СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Електронна бібліотека. Художня та наукова література.

 

Yakaboo UA

 

 

О. Ю. ВИСОЦЬКИЙ - УКРАЇНСЬКІ СОЦІАЛ-ДЕМОКРАТИ ТА ЕСЕРИ: ДОСВІД ПЕРЕМОГ І ПОРАЗОК:СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

загрузка...

а)опубліковані матеріали:
1. Автобіографія Дмитра Антоновича [з примітками А.Жука]// Сучасність.- 1961.- №1.- С.103-114.
2. А-ко А.Соціялістичні організації на Україні. Українська соціял-демократична робітнича партія // Праця.- 1909.- Ч.1.- С.23-34.
3. Андрієвський В. З минулого (1917-ий рік на Полтавщині).- Нью-Йорк – ЗДА: Українське вид-во «Говерля»,1963.- Т.1.- 157 с.
4. Андрусишин Б.І. Робітнича політика українських урядів (1917-1920 рр.): Дис… д-ра іст.наук: 07.00.01.- К.,1997.- 451 с.
5. Антонович Д. Земельна Справа на Україні.- К.: Видання ред. «Робітничої газети», Роменська Укр. друкарня, 1917.- 16 с.
6. Багатопартійна українська держава на початку XX ст.: Програмні документи перших українських політичних партій /Упор.В.С.Журавський.- К.: Пошук,1992.- 96 с.
7. Бачинський П.П. Украинская социал-демократическая рабочая партия //Украинская советская энциклопедия.- К.: Главная редакция Украинской советской энциклопедии,1984.- Т.11.- Кн.1.-С.371.
8. Бензя П. До історії революційного руху на Україні (З приводу книжки О.Гермайзе «Нариси з історії революційного руху на Україні». Том 1. Революційна Українська Партія (РУП) //Життя й революція.- 1926.- №11.- С.82-89.
9. Беренштам-Кістяковська М. Українські гуртки в Київі другої половини 1880-их та початку 1890-их років //За сто літ. Матеріяли з громадського й літературного життя України XIX і початків XX століття./ П/р. М.Грушевського/.- Кн.3.- К.: Держвидав України, 1928.- С.206-225.
10. Бернштейн Э. Проблемы социализма и задачи социал-демократии // Современная социал-демократия: теория и практика.- М.: НИИВО-ИНИОН,1993.- С.141-147.
11. Білозор Я. На партійні теми. Єдність партії //Боротьба.- 1918.- 20 березня.
12. Бобина О.В. Діяльність УСДРП в умовах української національно-демократичної революції. 1917-1920 рік: Дис… канд.іст.наук: 07.00.01.- К.,1993.- 200 с.
13. Бойко В.М. Українські політичні партії і блоки у виборчій муніципальній кампанії 1917 року: Дис… канд.іст.наук: 07.00.01.- К.,1997.- 198 с.
14. Бойко О.Д. Утворення єдиного національного фронту українськими політичними силами у 1918 р.// УІЖ.- 1997.- №6.- С.14-23.
15. Бойко О., Клименко-Мудрий В. Політичні розбіжності між українськими партіями у Центральній Раді (березень-квітень 1918 р.) //Історія в школах України.- 1997.- №2.- С.7-10.
16. Болабольченко А. Всеволод Голубович і «справа УПС-Р».- К.: УКСП «Кобза»,1993.- 55 с.
17. Борисенко В.А. До питання про Революційну українську партію//Наукові праці з питань політичної історії. Республіканський міжвідомчий науковий збірник.- Вип.169.- Більшовики і непролетарські партії Росії на етапі буржуазно-демократичної революції.- К.: Либідь,1991.- С.129-138.
18. Буравченкова С.В. Борьба большевиков Украины против идеологии и политики УСДРП (март 1917 – январь 1920 гг.): Автореф. дис… канд. ист. наук: 07.00.01/Киевск. Гос. ун-т им.Т.Г.Шевченка.- К.,1981.- 24 с.
19. Буценко А. О расколе УСДРП (1917-1918 гг.) //Летопись революции.- 1923.- №4.- С.121-122 с.
20. Василєв М. Причинок до історії українського руху в Росії // Записки Наукового Товариства ім. Шевченка /Наукова часопись, присвячена перед усім української історії, фільольогії й етнографії, виходить у Львові що два місяці під редакцією М.Грушевського/.- Т.- Р.1912, кн.II.- Львів: Накладом Наукового Товариства імени Шевченка, 1912.- С.147-151.
21. Васковський Р.Ю. Діяльність Директорії УНР (листопад 1918 р. – квітень 1919 р.): Дис… канд.іст.наук: 07.00.01.- Дніпропетровськ,1999.- 183 с.
22. Вебер М. Наука как призвание и профессия //Избранные произведения.- М.: Прогресс, 1990.- С.707-735.
23. Вебер М. О некоторых категориях понимающей социологии // Избранные произведения.- М.: Прогресс, 1990.- С.495-546.
24. Вебер М. Основные социологические понятия //Избранные произведения.- М.: Прогресс, 1990.- С.602-643.
25. Велика Українська революція (Матеріали до історії відновлення української державности). Календар історичних подій за лютий 1917 року – березень 1918 року /Упор. проф. др. Яків Зозуля.- Друге видання.- Нью-Йорк: Українська вільна Академія наук у США; Комісія для устійнення фактів і дат української визвольної боротьби 1917-1920 років, 1967.- 112 с.
26. Великий Жовтень і громадянська війна на Україні. Енциклопедичний довідник /Відповід. ред. І.Ф.Курас.- К.: Голов. ред. УРЕ,1987.- 632 с.
27. Великий Жовтень і Україна /Авт. колектив Л.Г.Мельник (керівник), Ю.Ю.Кондуфор, Ю.М.Гамрецький та ін.- К.: Політвидав України,1987.- 350 с.
28. Верига В.Визвольні змагання в Україні 1914-1923 рр. У двох томах. Т.1.- Львів: «Місіонер», 1998.- 524 с.
29. Верстюк В.Ф.Передмова /історична частина/ //Українська Центральна Рада. Документи і матеріали. У двох томах.Т.1.- К.: Наук.думка,1996.- С.5-34.
30. Верстюк В.Ф., Дзюба О.М., Репринцев В.Ф. Україна від найдавніших часів до сьогодення. Хронологічний довідник.- К.: Наук. думка,1995.- 688 с.
31. Верстюк В., Осташко Т. Діячі Української Центральної Ради. Біографічний довідник.- К.: Національна Академія Наук України, Український міжнародний комітет з питань науки і культури, Ініціативний комітет «Універсал»,1998.- 254 с.
32. Верхоляк І.М. Аграрне питання в діяльності українських політичних партій (березень 1917 р.- квітень 1918 р.): Дис… канд.іст.наук: 07.00.01.- К.,1993.- 172 с.
33. Вєтров Р.І. Політичні партії України на початку ХХ століття (1900-1925 рр.): Навчальний посібник.- Дніпродзержинськ: Вид-во ДДТУ,1997.- 111 с.
34. Визгин В.П. История и метаистория // Вопросы философии.- 1998.- №10.- С.98-111.
35. Винниченко В. Відродження нації. В 3 т. – К.: Вид-во політ. літ. України, 1990.- Т.1.- 384 с.; Т.2.- 328 с.; Т.3.- 542 с.
36. Винниченко В.Українська Центральна Рада і ми //Робітнича газета.- 1917.- 25 квітня.
37. Винниченко В. Щоденник.- Т.1.1911-1920.- Едмонтон - Нью-Йорк: Видання Канадського Інституту Українських Студій і Комісії УВАН у США для вивчення і публікації спадщини Володимира Винниченка,1980.- 500 с.
38. Висоцький О. Ю. С.В. Петлюра: становлення державного діяча // Перша заочна наукова конференція з питань генеалогії і біографіки, присвячена 160-річчю з дня народження О.М. Лазаревського. Тези повідомлень. Вінниця. 14 червня 1994 р.- Вінниця: Центр генеалогії і біографіки, 1994.- С.35-37.
39. Висоцький О.,Голуб А. Зародження соціал-демократії в Україні і міжнародний соціалістичний рух // Політологічні читання.- 1994.- №2.- С.96-119.
40. Висоцький О. Виникнення сучасної української соціал-демократії // Політологічні читання.- 1994.-№4.- С.67-83;
41. Висоцький О. Соціал-демократія у мінливому світі //Вісник Національної академії наук України.- 1994.- №9-10.- С.150-159.
42. Висоцький О. Соціал-демократи в сучасній Україні: досвід політичної опозиції//Політологічні читання.- 1995.- №1.- С.73-79.
43. Висоцький О.Ю. Ідеологічні та організаційні особливості УСДРП та УПСР у контексті їх поразки у революції 1917-1920 років //Грані.- 1998.- Листопад.- С.105-116.
44. Висоцький О.,Голуб А.Збагачуючись теоретично, зміцнюючись організаційно… (Маловідомі сторінки історії української соціал-демократії на Катеринославщині) //Бористен.- 1997.- №4.- С.12-14.
45. Висоцький О.Ю. Історія Катеринославської організації УСДРП у 1915 році //Наддніпрянський історико-краєзнавчий збірник. Вип.1: Матеріали Першої міжрегіональної історико-краєзнавчої конференції (8-9 жовтня 1998 р., м.Дніпропетровськ).- Дніпропетровськ: Дніпропетровський держуніверситет, Етюд-Сервіс,1998.- С.154-161.
46. Висоцький О.Ю.Історико-порівняльний аналіз виникнення та ідеологій українського соціал-демократичного та есерівського рухів//Грані.- 1999.- №3(5).- С. 15-34.
47. Висоцький О.Ю.УСДРП та УПСР у добу Української центральної ради: чисельність та вплив// Грані.- 1999.- №2/4/.- С.43-48.
48. Висоцький О.Ю.Українські есери та соціал-демократи в Українській революції// Історія України: маловідомі імена, події, факти (збірник статей). Випуск 5. К.: Рідний край,1999.- С.254-256.
49. Висоцький О.Ю.Діяльність УСДРП та УПСР в 1917-1920 роках: деякі зауваження// «80-річчя відродження української державності: минуле і сучасне». Доповіді і повідомлення на всеукраїнській науковій конференції 14-16 листопада 1997 року. Додаток до «Вісника Університету внутрішніх справ» (№2).- Сімферополь: Просвіта,1997.- С.64-65.
50. Висоцький О.Ю. Катеринославські соціал-демократи в українському революційному русі // Грані.- 2001.- №2 (16).- С.14-19.
51. Висоцький О. До питання про міжнародні зв’язки української соціал-демократії за доби Директорії // Політологічні читання.- 1994.- №1.- С.121-126.
52. Висоцький О.Ю. Проблема легітимності урядової діяльності українських соціалістичних сил (квітень-листопад 1919 року) //Гуманітарний журнал. - 2001. - №3-4(11-12). – С.134-149.
53. Высоцкий А.Ю. Проблема украинской государственности и УСДРП в 1917 году// Нива знань. Інформаційно-педагогічний альманах №4. Україна і Росія: досвід історичних зв’язків та перспективи співробітництва. Матеріали міжрегіональної науково-практичної конференції.- Дніпропетровськ: Промінь, 1997.- С.94-96.
54. Высоцкий А.Ю. Политическая деятельность Исаака Мазепы //Вісник Дніпропетровського університету. Історія та археологія. Вип.3.- Дніпропетровськ: Вид-во Дніпропетровського університету,1998.- С.155-165.
55. Витанович І.Аграрна політика українських урядів.1917-1920.- Мюнхен: “Logos” GmbH, Чікаго: Ukrainian Historical Association,1968.- 60 с.
56. Вікул С. Автономія України.- К.: Криниця,1917.- 15 с.
57. Власенко О. Парламентаризм у програмах перших політичних українських партій //Хроніка-2000.- 1998.- №23-24.- С.210-218.
58. Водотика С.Г., Кондрашов В.Ф. О.Ю.Гермайзе // УІЖ.- 1992.- №12.- С.80-90.
59. Гайдалемівський П. Українські політичні партії. Їх розвиток і програми.- Зальцведель: Наклад Укр. військ. місії,1919.- 43 с.
60. Галаган М. З моїх споминів: В 3 ч.- Львів: Червона Калина,1930.- Ч.ІІ.- 196 с.
61. Гамрецкий Ю.М. О расколе УСДРП и выделении из ее состава левых групп //Непролетарские партии и организации национальных районов России в Октябрьской революции и гражданской войне. Матер.конф./Под общ. ред. акад. И.И.Минца.- М.; Калинин: Изд-во КГУ,1980.- С.21-29.
62. Гамрецкий Ю.М. О численном составе мелкобуржуазных партий на Украине в 1917 г. //Банкротство мелкобуржуазных партий России. 1917-1922 гг. Сборн. науч. трудов.- Ч.1.- М.: Изд-во АН СССР 1977.- С.114-129.
63. Гамрецький Ю.М. Більшовики та їхні політичні противники на Україні в 1917 р.: співвідношення сил // УІЖ.- 1987.- №11.- С.64-79.
64. Гамрецький Ю.М. До питання про тактику більшовиків щодо Центральної ради в листопаді 1917 р. // УІЖ.- 1965.- №3.- С.65-77.
65. Гамрецький Ю.М. Криза дрібнобуржуазних партій на Україні в 1917 р. // УІЖ.- 1976.- №12.- С.74-81.
66. Геращенко Т.С. Українська революція: соціалістичний міф та історична реальність // Українська революція: 1917 – початок 1918 рр. (Проблеми, пошуки, узагальнення).- Запоріжжя: Просвіта,1998.- С.119-158.
67. Гермайзе О. 25-ліття Рев. Укр. партії (РУП) //Життя й революція.- 1925.- №3.- С.20-24;
68. Гермайзе О. Нариси з історії революційного руху на Україні. Т.1. Революційна Українська Партія (РУП).- К.: Книгоспілка, 1926.- 389 с.
69. Гермайзе О. Українські соціялісти та основоположники наукового соціялізму //Життя й революція.- 1925.- №1-2.- С.25-28;
70. Голобуцький О., Кулик В. Український політичний рух на Наддніпрянщині кінця ХІХ – початку ХХ століття.- К.: Смолоскип,1996.- 124 с.
71. Головченко В.І. Від «Самостійної України» до Союзу визволення України: Нариси з історії української соціал-демократії початку XX ст.- Харків: Майдан,1996.- 191 с.
72. Голуб А.І. Генеза Української соціал-демократичної робітничої партії та міжнародний соціалістичний рух//Вісник Дніпропетровського університету. Історія та археологія.- Вип.2.- Дніпропетровськ: Вид-во ДДУ,1997.- С.97-104.
73. Голуб А.І.Європейські обрії української соціал-демократії (кінець ХІХ-перша половина ХХ ст.): Монографія.- Дніпропетровськ Вид-во Дніпропетр.ун-ту,1998.- 156 с.
74. Голуб А.І. Міжнародна діяльність Української соціал-демократичної робітничої партії (1900-1938 рр.): Дис… д-ра іст.наук: 07.00.01.- Дніпропетровськ,1999.- 424 с.
75. Голуб А.І.Перспективи аграрних перетворень на Україні в документах РУП-УСДРП (1900-1907 рр.) //Питання аграрної історії України та Росії. Матеріали других наукових читань, присвячених пам’яті Д.П.Пойди.- Дніпропетровськ: Промінь,1997.- С.107-112;
76. Голуб А.І. Українська соціал-демократія і міжнародний соціалізм: сторінки політичної історії (кінець ХІХ-перша чверть ХХ століття): Навч. посібник.- Дніпропетровськ: ДДУ,1998.- 92 с.;
77. Гошовська В.А. Становлення української соціал-демократичної думки кінця ХІХ – початку ХХ століття: Проблема світогляду, національних особливостей, теоретичного осмислення на сторінках преси.- Харків: Основа, 1997.- 422 с.
78. Гражданская война на Украине (1918-1920). Сборник документов и материалов в трех томах, четырех книгах.- К.: Наукова думка,1967.- Т.I, кн.1.- 874 с.
79. Гриводуб М. Єдиний соціалістичний фронт //Трудова громада.- 1919.- 21 вересня.
80. Грицак Я.Й. Нарис історії України: формування модерної української нації ХІХ – ХХ ст.: [Навч. посібник для учнів гуманіт. Гімназій, ліцеїв, студентів іст. фак.вузів, вчителів.] –К.: Генеза,1996.- 360 с.
81. Гриценко А.П. Політичні сили у боротьбі за владу в Україні (кінець 1917 р. – початок 1919 р.). – К.: Інститут історії України АН України, 1993. – 102 с.
82. Гриценко А.П. Робітничий клас України у Жовтневій революції (березень 1917- січень 1918 рр.).- К.: Наук.думка,1975.- 238 с.
83. Грушевский М.Освобождение России и украинский вопрос: Статьи и заметки.- СПб.,1907.- 294 с.
84. Грушевський М. Польський законопроект автономії й Українці // Рада.- 1907.- 21 квітня.
85. Гунчак Т. Україна: перша половина ХХ століття: Нариси політичної історії.- К.: Либідь, 1993.- 288 с.
86. Гусев К.В.Партия эсеров: от мелкобуржуазного революционаризма к контрреволюции. (Исторический очерк).- М.: Мысль,1975.- 383 с.
87. Дело членов Центрального Комитета Украинской Партии Социал.-Революционеров Голубовича, Петренко, Лызанивского, Часныка, Ярослава и др. (Стенографический отчет)./Под ред. Д.З.Мануильского и С.С.Дукельского.- Х.: Типография Всеукраинской Чрезвычайной Комиссии,1921.- 429 с.
88. Дискусія з приводу схеми історії України М.Яворського. Травень 1929 р. //Літопис революції.- 1930.- №5.- С.289-324.
89. Дмитришин В. Повалення німцями Центральної ради у квітні 1918 року: нові дані з німецьких архівів//Політологічні читання.- 1994.- №1.- С.104-120.
90. Довбищенко Я. З історії нашої партії (1914-1918) //Слово.- 1918.- 28 вересня.
91. Доклад Української соціялдемократичної Робітничої Партії Росії Міжнародному Соціялістичному Конгресови в Копенгазі.- Львів: [Б.в.],1910.- 16 с.;
92. Доклад Української Соціялдемократичної Робітничої Партії Росії Міжнародньому Соціялістичному Конгресови в Штутгарті.- Львів: [Б.в.],1907.- 16 с.
93. Доклад ЦК Революційної Української Партії Міжнародньому Соціялістичному конгресови в Амстердамі.- Львів: [Б.в.],1904.- 13 с.
94. Дорошенко В. Вікопомна дата (З нагоди 30-літньої річниці Р.У.П.) // Діло.-1930.- 14 січня.- С.20.
95. Дорошенко В. Революційна українська партія /1900-1905 рр./. Нарис з історії української соціал-демократичної партії.- Львів-Київ: Друкарня ЦК УСДРП,1921.- 40 с.
96. Дорошенко В. РУП і УСДРП // Календар «Впереду».- Львів: Видавнича спілка «Вперед,1920.- С.225-236.
97. Дорошенко В. Українство в Росії. Новійші часи.- Відень: накладом Союза Визволення України,1916.- 116 с.
98. Дорошенко Д. З історії української політичної думки за часів світової війни.- Прага,1936.- 99 с.
99. Дорошенко Д. Ілюстрована історія України 1917-1923 рр. ІІ том. «Українська Гетьманська держава 1918 р.».- Ужгород: «Свобода», 1930.- 424 с.+ LXXXVI c.
100. Дорошенко Д.Історія України 1917-1923 рр.- Т.1.: Доба Центральної ради.- Ужгород: «Свобода», накладом дра Осипа Цюпки,1932.- 437+XXIс.
101. Дорошенко Д. Мої спомини про недавнє-минуле (1914-1920).- В чотирьох частинах.- Галицька руїна - Доба Центральної Ради – Доба Гетьманщини – Доба Директорії.- Друге видання.- Мюнхен: Українське видавництво,1969.- 542 с.
102. Дорошенко Д. І. Нарис історії України в 2-х томах. - К.: Глобус,1992.- Т. II: / від половини XVII століття /.- 349 с.
103. Дорошенко Д. Украинская социал-демократия //Украинский Вестник.- 1906.- №12.- С.843-851.
104. Драгоманов М.П. Антракт з історії українофільства /1863-1872/ //Вибране.- К.: Либідь, 1991.- С.204-233.
105. Драгоманов М. П. Историческая Польша и великорусская демократия.- К.: Типо-литографія М.Заезднаго, 1917.- 145 с.
106. Драгоманов М. Переднє слово /до «Громади» 1878 р./ //Вибране.- С.276-326.
107. Драгоманов М. Програма “Громади” – 1880 р. // Вибрані твори. Збірка політичних творів з примітками. Під загальною редакцією П.Богацького.- Т.1.- Прага-Ню Йорк: накладом українських поступових товариств в Америці, український соціологічний інститут в Празі, 1937.- С.148-151.
108. Драгоманов М. Увага на «Программу украинцев социалистов федералистов» // Листи до Ів. Франка і инших. 1881-1886. Видав Іван Франко. Львів, 1906.- С.190-192.
109. Дучинський А. Революційна Українська Партія (РУП) на Полтавщині за архівними матеріялами 1901-1905 років //За сто літ. Матеріяли з громадського й літературного життя України ХІХ і початків ХХ століття.- Кн.2.- К.,1928.- С.283-320.
110. Епштейн А.І. Ісорична наука і формування історичного мислення// Історична наука на порозі ХХІ століття: підсумки та перспективи. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції.- Харків: Інститут історії України НАН України, ХДУ, Авеста, 1995.- С.26-31.
111. Ефремов С. Из общественной жизни на Украине //Русское богатство.- 1908.- №7.- С.17-57.
112. Єфименко О.Г. Парламентська модель організації влади в концепціях українських політичних партій: 1917-1920 рр. // Вісник Харківського університету. №401.- Історія України. Збірник наукових праць.- Вип.2.- Харків: ХДУ, 1998.- С.25-45.
113. Єфименко О.Г. Укапісти: оцінка організаційної консолідації через призму ідейної еволюції //Вісник Харківського університету. №401.- Історія України. Збірник наукових праць.- Вип.2.- Харків: ХДУ, 1998.- С.370-376.
114. Єфремов С. З громадського життя на Україні.- К.: Вік,1909.- 77 c.
115. Животко А. Історія української преси.- Мюнхен: Ukrainisches Technisch-Wirtschaftliches Institut,1989-1990.- 334 с.
116. Животко А.50 років. До історії Української Партії Соціялістів-революціонерів.- Прага: Вільна Спілка, 1936.- 20 с.
117. Животко А. Українська Партія соціялістів-революціонерів і преса (з нагоди 50 років праці УПС-Р) //Трудова Україна (Прага).- 1934.- Ч.11.- С.16-19;
118. Жук А.Пам’яті Миколи Порша (1877-1944). (З нагоди 85-ліття з дня народження) //Сучасність.- 1962.- №1/13/.- С.52-66.
119. Зазубень. Де що з спогадів партійного робітника //Боротьба.- 1917.-30 лист. /13 грудн./.
120. Залевский К. Национальные партии в России. Украинские партии // Общественное движение в России в начале ХХ века. /Под ред. Л.Мартова, П.Маслова и А.Потресова.- Спб.,1914.- Т.3, кн.5.- С.227-344.
121. Записка об украинском движении за 1914-1916 годы с кратким очерком истории этого движения, как сепаратистско-революционного течения среди населения Малороссии //Український археографічний збірник.- Т.1.- К.: Археографічна Комісія Української Академії Наук, 1926.- С.274-354.
122. Затонський В. Уривки з спогадів про українську революцію //Літопис революції.- 1929.- №4.- С.139-170.
123. Ионин Л. Макс Вебер // Современная западная философия: Словарь/ Сост.: Малахов В.С., Филатов В.П.- М.: Политиздат, 1991.- С.55-58.
124. История Украинской ССР в десяти томах.- Т.5.- Украина в период империализма (начало ХХ в.).- К.: Наукова думка,1983.- 558 с.
125. Іваненко В.В., Голуб А.І., Удод О.А. Очищення правдою: (Відома і невідома Україна в об’єктиві історії ХХ сторіччя).- К.: Генеза, 1997.- 208 с.
126. Ілюшина Л.І., Кормич А.І. Тактика більшовиків щодо УСДРП і «Спілки» //Наукові праці з питань політичної історії. Республіканський міжвідомчий науковий збірник.- Вип.169.- Більшовики і непролетарські партії Росії на етапі буржуазно-демократичної революції.- К.: Либідь,1991.- С.124-129.
127. Історія робітничого класу Української РСР. У двох томах.- К.: Наук.думка, 1967.- Т.2.- 508 с.
128. Історія селянства Української РСР. У двох томах.- Т.2.- Київ: Наукова думка, 1967.- 534 с.
129. Історія України. Короткий курс. Під редакцією С.М.Бєлоусова, К.Г.Гуслистого, О.П.Оглобліна, М.Н.Петровського, М.І.Супруненка, Ф.О.Ястребова.- К.: Вид-во Академії Наук УРСР,1941.- 411 с.
130. Історія українського війська.- Львів: видання Івана Тиктора,1936.- 568+VIII c.
131. Калмакан І.К., Бриндак О.Б. Виникнення та еволюція національної партійної системи в Україні в ХХ столітті: Дослідження.- Одеса: Астропринт,1997.- 192 с.
132. Касьянов Г. Український соціалізм: люди, партії, ідеї (початок ХХ сторіччя) //Політологічні читання.- 1992.- №2.- С.101-114.
133. Каутский К.Что же теперь? //Сборник документов по истории рабочего и социалистического движения стран Европы и США.- С.53-54 с.
134. Кирило-Мефодіївське товариство: У 3 т./АН УРСР. Археограф. Комісія та ін.: упоряд. М.І.Бутич, І.І.Глизь, О.О.Франко; редкол.: П.С.Сохань (голов. ред.) та ін.- Т.1.-К.: Наук. думка, 1990.- 544 с.
135. Кичигіна Н. Політична концепція В.К.Винниченка //Політологічні читання.- 1994.- №2.- С.83-95.
136. Клименко-Мудрий В.С. Національно-демократичний рух за часів української держави гетьмана Скоропадського: Дис… канд.іст.наук: 07.00.01.- К.,1996.- 184 с.
137. Ковалевський М. Од романтики до реалізму (З історії однієї партії) //Літературно-науковий вістник.- 1919.- Річник ХХ, Т.LXXIII.- Кн.I.- С.92-107.
138. Ковалевський М. Од романтики до реалізму (З історії однієї партії) //Літературно-науковий вістник.- 1919.- Річник ХХ, Т.LXXIII.- Кн.II.- С.213-225.
139. Ковалевський М.При джерелах боротьби. Спомини, враження, рефлексії. Іннсбрук: Biblos,1960.- 720 с.
140. Ковальченко И.Д. Методы исторического исследования.- М.: Наука, 1987.- 439 с.
141. Ковальчук І.А. Історіографія становлення та діяльності українських політичних партій початку століття // Наукові праці з питань політичної історії. Міжвідомчий науковий збірник.- Вип.172.- Політичні партії на Україні (1905-1925 рр.).- К.: Либідь,1992.- С.105-114.
142. Колесник І. Історія науки чи культури? В пошуках нової парадигми історіографії// Історична наука на порозі ХХІ століття: підсумки та перспективи. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції.- Харків: Інститут історії України НАН України, ХДУ, Авеста, 1995.- С.42-47.
143. Коллард Ю. Спогади юнацьких днів. 1897-1906. Українська студентська громада в Харкові.Т.1.Революційна українська партія /РУП/.- Торонто: Срібна сурма,1972.- 223 с.
144. Коновалець Є. Причинки до історії української революції. Видання 2-ге.- Б.м.: накладом Проводу Українських Націоналістів, 1948.- 47 с.
145. Короливский С.М. Украинское национальное движение в период подготовки и проведения Октябрьской революции//История СССР.- 1965.- №5.- С.3-24.
146. Кульчицький С.В. УСРР в добу «воєнного комунізму» (1917-1920 рр.): Спроба побудови концептуальних засад реальної історії.- К.: Інститут історії України НАН України, 1994.- 142 с.
147. Курас И.Ф. Торжество ленинских идей пролетарского интернационализма и крах мелкобуржуазных националистических партий на Украине: Автореф. дис… д-ра ист. наук: 07.00.01/Ин-тут марксизма-ленинизма при ЦК КПСС.- М.,1981.- 57 с.
148. Курас И.Ф. Торжество пролетарского интернационализма и крах мелкобуржуазных партий на Украине.- К.: Наукова думка,1978.- 314 с.
149. Курас І.Ф. Боротьба більшовиків України за зміцнення союзу сил соціалістичної революції і національно-визвольного руху (березень-жовтень 1917 р.) // УІЖ.- 1976.- №12.- С.26-44.
150. Курас І.Ф., Буравченкова С.Б. До питання про ідейно-політичну суть «лівих» течій в УСДРП // УІЖ.- 1981.- №3.- С.83-95.
151. Курас І.Ф. Великий Жовтень і крах націоналістичного реформізму на Україні.- К.: Т-во «Знання» УРСР, 1985.- 48 с.
152. Курас І.Ф. В.І.Ленін і національно-визвольний рух трудящих України в Жовтневій революції (березень-грудень 1917 р.).- К.: Вид-во Київського у-ту,1971.- 144 с.
153. Курас І.Ф. Повчальний урок історії: (Ідейно-політичне банкрутство Української соціал-демократичної робітничої партії).- К.: Політвидав України, 1986.- 185 с.
154. Курас І.Ф., Полушкіна В.О. До питання про політичний та організаційний крах українських буржуазно-націоналістичних партій (1917-1920 рр.) //Наук. праці з історії КПРС. Вип.22.- К.: Вид-во Київськ. ун-ту,1968.- С.3-21.
155. Лавриненко Ю. Рух Вільної Спілки // Український історик.- 1976.- №1-4.- С.14-47.
156. Лавров Ю.П. Виникнення і діяльність українських політичних партій (кінец ХІХ – початок ХХ ст.) //Історія України.- 1999.- №21-24.- 63 с.
157. Левенець Ю.А. Ліворадикальні партії в Україні напередодні жовтневого перевороту // УІЖ.- 1992.- №3.- С.23-31.
155а. Лизанівський Н.Українські Установчі збори чи парлямент?// Боротьба.-
1918.- 22 березня.
158. Лисяк-Рудницький І. Драгоманов як політичний теоретик // Історичні есе.- Т.1.- К.: Основи, 1994.- С.299-347.
159. Лисяк-Рудницький І. Напрями української політичної думки // Історичні есе.- В 2 т.- К.: Основи, 1994.- Т.2.- С.63-93.
160. Лисяк-Рудницький І. Четвертий Універсал та його ідеологічні попередники // Історичні есе.- Т.2.- С.1-27 с.
161. Лихолат А.В. Жовтень на Україні.- К.: Політвидав України,1967.- 162 с.
162. Лихолат А.В. Здійснення ленінської національної політики на Україні 1917-1920.- К.: Наукова думка,1967.- 302 с.
163. Лихолат А.В., Скляренко Є.М. Шляхом політичного банкрутства // УІЖ.- 1970.- №8.- С.59-67.
164. Лихолат А.В. Украинская партия социалистов-революционеров// Украинская советская энциклопедия.- К.: Главная редакция Украинской советской энциклопедии,1984.- Т.11.- Кн.1.- С.368-369.
165. Лівобережний П. До нашого партійного становища //Робітнича газета.- 1918.- 31 серпня.
166. Лівобережний П. Національний союз і українська соціяльдемократія //Робітнича газета.- 1918.- 8 жовтня.
167. Логвиненко И.А. К вопросу о взаимоотношениях УСДРП и УПСР в Украинской Центральной Раде: причины и следствия правительственного кризиса в январе-апреле 1918 г.// Сборник научных работ аспирантов Харьковского государственного университета (Гуманитарные науки).- Харків: Основа,1992.- С.160-163.
168. Логвиненко И.А. Политическая деятельность Украинской Центральной Рады: Дис… канд.ист.наук: 07.00.01.- Харьков,1993.- 181 с.
169. Лозинська Л.О. Державотворча діяльність В.К.Винниченка (березень 1917-вересень 1920): Дис… канд.іст.наук: 07.00.01.- К.,1996.- 202 с.
170. Лозовий В.С. Кам’янецька доба Директорії УНР (червень-листопад 1919 року): Дис… канд.іст.наук: 07.00.01.- К.,1998.- 188 с.
171. Лола О. З історії українського соціялістичного руху.- К., 1917.- 21 с.
172. Лукашевич П. Украинские национальніе партии //Вестник жизни.- 1906.- №1-2.- С.76-87.
173. Любинський М. Закон і влада //Трудова республіка.- 1919.- 13 лютого.
174. Любовець О.М. Партія боротьбистів в український революції 1917-1920 рр.: Дис… канд. іст. наук: 07.00.01.- К.,1993.- 166 с.
175. М.П. Драгоманов про політичну автономію українців //Національні процеси в Україні: історія і сучасність. Документи і матеріали. Довідник. У 2 ч./ За ред. В.Ф.Панібудьласки.- К.: Вища шк., 1997. - Ч.1.- С.282.
176. Магочий П. Українське національне відродження. Нова аналітична структура // УІЖ.- 1991.- №3.- С.97-107.
177. Мазепа І. Большевизм і окупація України: Соціяльно-економічні причини недозрілості сил української революції.- Львів-Київ, 1922.- 155с.
175а. Мазепа І. З петербурзьких споминів //Хроніка-2000 (Київ).- 1993.- №5(7).-
С.124-134.
178. Мазепа І. Творена держава (Боротьба 1919 року) // Збірник пам’яти Симона Петлюри (1879-1926).- К.: МП «Фенікс»,1992.- С.16-75.
179. Мазепа І.Україна в огні й бурі революції 1917-1921.- Ч.І: Центральна Рада – Гетьманщина, Директорія.- Мюнхен: Прометей, 1950.- 209 с.
180. Мазепа І.Україна в огні й бурі революції 1917-1921.- Ч.ІІ: Камянецька доба – Зимовий похід.- Прага: Пробоєм, 1942.- 232 с.
181. Мазепа І.Україна в огні й бурі революції 1917-1921.- Ч.ІІІ. Польсько-Український союз. Кінець збройних змагань УНР.- Прага: Пробоєм, 1943.- 234 с.
182. Мазуренко В. УСДРП и союзная оккупация //Черная книга. Сборник статей и материалов об интервенции Антанты на Украине в 1918-1919 гг. /Под редакцией и с предисловием А.Г.Шлихтера.- Х.: Гос. изд-во Украины,1925.- С.272-282.
183. Майстренко І.Історія Комуністичної партії України.- Б.м.: Сучасність,1979.- 259 с.
184. Майстренко І. Історія мого покоління. Спогади учасника революційних подій в Україні.- Едмонтон: Канадський Інститут Українських Студій, Альбертський Університет, 1985.- 416 с.
185. Мартос Б. Оскілко й Болбочан (спогади).- Мюнхен: Вид-во д-р Петро Белей,1958.- 62 с.
186. Мацієвич К. На земській роботі //Збірник пам’яти Симона Петлюри (1879-1926).- К.: МП «Фенікс»,1992.- С.195-202 с.
187. Международные социалистические конгрессы. Очередные вопросы и постановления.- Калуга,1922.- С.11 /60 с./.
188. Мельник О.О.Ставлення українських політичних партій до всеросійських і українських установчих зборів (березень 1917 – квітень 1918 рр.): Дис… канд.іст.наук: 07.00.01.- К.,1995.- 182 с.
189. Мироненко О.М. Світоч української державності. Політико-правовий аналіз діяльності Центральної Ради.- К.: Друкарня МВС України,1995.- 328 с.
190. Михайлюк О.В.Культурно-ціннісний підхід та об’єктивність історичного пізнання (про обгрунтування культурної самобутності засобами історичної науки) //Грані.- 1999.- №1(3).- С.58-66.
191. Мірчук П. Українська державність 1917-1920.- Філядельфія,1967.- 400 с;
192. Міхновський М. Самостійна Україна//Політологія. Кінець XIX-перша половина XX ст.: Хрестоматія/За ред.Семківа О.І.- Львів: Світ,1996.- С.126-135.
193. Млиновецький Р.Нариси з історії українських визвольних змагань. 1917-1918: Репринт. вид.- Львів: Каменяр,1994.- 571 с.
194. Назарук О. До історії Революційного Часу на Україні. Українські політичні партії, їх союзи і теорії.- Вінніпег: Ман, 1924.- 19 с.
195. Назарук О. Рік на великій Україні. Конспект споминів з української революції.- 2-ге видання.- Нью-Йорк: Говерля,1978.- 344 с.
196. Ніковський А. Український Національний Союз //Нова рада.- 1918.- 11 вересня.
197. Овдієнко П.П. Ідейно-політична диференціація в середовищі українських есерів у ході встановлення радянської влади на Україні // УІЖ.- 1987.- №6.- С.29-39.
198. Овчаров Г. По поводу освещения вопроса о боротьбизме //Коммунист Украины.- 1958.- №2.- С.36-47.
199. О разработке и освещении некоторых вопросов истории КП Украины //Коммунист Украины.- 1958.- №12.- С.88-93.
200. Павленко Г.В. Яка історична наука потрібна теперішній Україні: методологічний аспект проблеми // Історична наука на порозі ХХІ століття: підсумки та перспективи. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції.- Харків: Інститут історії України НАН України, ХДУ, Авеста, 1995.- С.154-159.
201. Перемога Великої Жовтневої соціалістичної революції на Україні. У двох томах.- Т.1.- К.: Наукова думка,1967.- 391 с.
202. Петлюра С. Драгоманов про українське питання /Михайло Драгоманов. Чудацькі думки про українську національну справу. Київ,1913; Вид-че тов-во «Криниця» // Хроніка-2000.- 1993.- №1-2/3-4/.- С.170-175.
203. Пісоцький А. Аграрна програма пролєтаріату//Робітнича газета.- 1918.- 6 января.
204. Попов Н.Н. Очерк истории Коммунистической партии (большевиков) Украины.- Пятое исправленное и дополненное издание.- Б.м.: Партиздат ЦК КП(б)У, 1933.- 303 с.
205. Порш М. Автономія України і соціальдемократія. Видання друге, виправлене та доповнене.- К.: Знаття – то сила,1917.- 80 с.
206. Постанови Загально-Української Конференції У.П.С.-Р. у Київі (3-6/VI. 1917) та Краєвої Лівобережної Конференції У.П.С.-Р. в Полтаві (30/V.-2/VI. 1917).- К.: Накладом ЦК УПСР, 1917.- 14 с.
207. Постанови З’їзду народів//Українська Центральна Рада. Документи і матеріали. У двох томах. - К.: Наук.думка,1996.- Т.1.- С.307-312.
208. Програма[українських соціалістів-федералістів]//Записки Наукового Товариства ім. Шевченка.- Т.CVIII.- Р.1912, кн.II.- Львів, 1912.- С.151-157.
209. Програмна заява ЦК УПСР «Чого домагається українська партія соціалістів-революціонерів» //Боротьба.- 1917.- 18 квітня /1 травня/.
210. Программы политических партий и организаций России конца ХIХ – ХХ века.Ростов н/Д: Изд-во Ростовского ун-та,1992.- 240 с.
211. Проєкт Програми Російської Социяльно-демократичної Робітничої Партії, виготовлений соц.-дем. организацією «Жизнь» // Гасло.- 1902.- Ч.9 і 10.- С.28-31.
212. Прохода В. Вождь та військо // Збірник пам’яти Симона Петлюри (1879-1926).- К.: МП «Фенікс»,1992.- С.109-148 с.
213. Пташинський П. Другий Інтернаціонал і український соціял-фашизм.- Харків: Пролетар,1932.- 42 с.
214. Равич-Черкасский М. История коммунистической партии (б-ов) Украины.- Х.: Государственное издательство Украины, 1923.- 248 с.
215. Революционная украинская партия //Украинская советская энциклопедия.- К.: Главная редакция Украинской советской энциклопедии,1984.- Т.11.- Кн.1.- С.211.
216. Резолюції і постанови останніх конгресів Української Соціял-Демократичної Робітничої Партії.- Львів-Київ,1921.- 16 с.
217. Резолюції, ухвалені на Конференції УСДРП 4-го і 5-го квітня 1917 р. у Київі // Робітнича газета.- 1917.- 7 квітня.
218. Резоюції ЦК УСДРП (Ухвалені 24 вересня 1920 р.) //Вільна Україна.- 1921.- Ч.1-2.- С.140-142.
219. Резолюція V Конгресу УСДРП по сучасному моменту//Робітнича газета.- 1918.- 18 травня.
220. Романович-Ткаченко Н. На дорозі до революції //Україна.- 1925.- Кн.4.- С.103-128.
221. Рубач М.А. Проти ревізії більшовицької схеми рушійних сил та характеру революції 1917 року на Україні (Критика націонал-демократичної плятформи та деяких ухилів від ленінської схеми історії пролетарської революції) //Літопис революції.- 1930.- №5.- С.5-98.
222. Рубач М.А. Ревізія більшовицької схеми рушійних сил та характеру революції 1905-1917 рр.// Більшовик України.- 1929.- №17-18.- С.20-41.
223. Садовський В. Від українофільства до політики (З приводу 25-ліття заснування РУП) //Літературно-науковий вістник.- Львів, 1925.- Т.86.- С.250-256.
224. Самостійна Україна: Збірник програм українських політичних партій початку ХХ століття.- Тернопіль: РВВ Управління по пресі,1991.- 82 с.
225. Сарбей В.Г. Критика В.І.Леніним буржуазно-націоналістичної концепції лідерів УСДРП та її історіографічне значення // УІЖ.- 1966.- №3.- С.53-59.
226. Сборник документов по истории рабочего и социалистического движения стран Европы и США.- М.: Высш.шк.,1985.- 320 с.
227. Сергійчук В. Українська соборність. Відродження українства в 1917-1920 роках.- К.: «Українська Видавнича Спілка»,1999.- 412 с.
228. Синклер В. Пам’яти С.В.Петлюри // Збірник пам’яти Симона Петлюри (1879-1926).- К.: МП «Фенікс»,1992.- С.224-227.
229. Скоропадський П.Спогади: кінець 1917-грудень 1918.- Київ-Філадельфія,1995. – 494 с.
230. Смолій В. Передмова// Малий словник історії України /В.Смолій, С.Кульчицький, О.Майборода та ін.- К.: Либідь, 1997.- С.7-9.
231. Солдатенко В.Ф. Проблема класово- і національно-політичних сил у концепції української революції //УІЖ.- 1997.- №5.- С.3-17; №6.- С.3-14.
232. Солдатенко В.Ф. Українська революція: концепція та історіографія.- К.: Книга Пам’яті України,1997.- 416 с.
233. Солдатенко В.Ф. Українська революція: концепція та історіографія (1918-1920 рр.).- К.: Пошуково-видавниче агентство «Книга пам’яти України», Видавничий центр «Просвіта», 1999.- 508 с.
234. Солдатенко В., Кривошея В. Революційна Українська партія //Віче.- 1998.- №1.- С.128-140.
235. Спирин Л.М.Классы и партии в гражданской войне в России (1917-1920 гг.).- М.: Мысль,1967.- 438 с.
236. Старух О.В. Проблема державного статусу України в партійно-політичній боротьбі доби Центральної Ради: Автореф. дис… канд.іст. наук: 07.00.01/Запоріз.держ.ун-т.- Запоріжжя,1998.- 21 с.
237. Старух О.В. Український трикутник: унітаристи, самостійники, федералісти // Українська революція: 1917 – початок 1918 рр. (Проблеми, пошуки, узагальнення).- Запоріжжя: Просвіта,1998.- С.65-118.
238. Стахів М. Україна в добі Директорії УНР. - У 7 т. – Торонто: Українська Науково-Історична Бібліотека в Скрентоні, 1962-1966.- Т.1.- 272 c.; Т.2.- 248 с.; Т.3.- 276 с.; Т.4.- 352 с.; Т.5.- 248 с.; Т.6.- 247 с.; Т.7.- 432 с.
239. Степаненко А. Фракція Української партії соціялістів-революціонерів ц.т. на Конгресі Трудового Народу України //Трудова республіка.- 1919.-13 лютого.
240. Степанюк В. З історії нашої партії// Слово.- 1918.- 21 вересня.
241. Степанюк В. Из истории украинского марксизма // Просвещение.- 1914.- №6.- С.26-32.
242. Стешенко І. Думи над життям//Робітнича газета.- 1918.- 17 квітня.
243. Стешенко І. Український національно-громадський рух і 1905 рік //Вільна Україна.- 1906.- №1-2.- С.86-99.
244. Стрельський Г. Діячі України доби національно-визвольних змагань (1917-1920 рр.). Біографічний словник // Історія в школі.- 1998.- №5-6.- С.47-56; №9.- С.27-30; 1999.- №1-2.- С.45-51.
245. Стрілець В.В. Державотворча діяльність політичних партій України (1917-1920 рр.): Автореф. дис… канд.іст. наук: 07.00.01/Київськ.ун-т ім.Т.Шевченка.- К.,1992.-20 с.
246. Субтельний О. Україна: історія.- К.: Либідь, 1993.- 720 с.
247. Супруненко М. Перемога Великої Жовтневої соціалістичної революції на Україні.- К.: Держвидавництво політичної літератури УРСР,1957.- 104 с.
248. Супруненко Н.И. Очерки истории гражданской войны и иностранной военной интервенции на Украине (1918-1920).- М.: Наука,1966.- 455 с.
249. Танчин І.З. Діяльність політичних партій України серед сільської молоді в період визвольних змагань (1917-1920 рр.): Дис… канд. іст. наук: Львів,1995.- 189 с.
250. Таран Л. Українська історична наука вчора і сьогодні // Історія України.- 1998.- №7.- С.2.
251. Телешун С.О. Національне питання в програмах українських політичних партій в кінці ХІХ – на початку ХХ століття: Дис… канд.іст.наук: 07.00.05.- К.,1996.- 179 с.
252. Терещенко Ю.І. Політичні партії на виборах до міських дум України в 1917 р.// УІЖ.- 1970.- №11.- С.48-58.
253. Тимошенко О.П. РУП і УСП: програмні вимоги з національного питання і взаємовідносини на початку ХХ століття //Вісник Київського університету. Історія.- Вип.34.- К.: Київський університет,1996.- С.51-61.
254. Тимошенко О.П. Національне питання в програмах та діяльності українських партій на початку ХХ ст.: Дис… канд.іст.наук: 07.00.01.- К.,1997.- 226 с.
255. Турченко Ф.Г., Кривоший Г.Ф. Магістралі й глухі кути Української революції //Українська революція: 1917 – початок 1918 рр. (Проблеми, пошуки, узагальнення).- Запоріжжя: Просвіта,1998.- С.3-64.
256. Удовиченко О.І. Україна у війні за державність: Історія організації і бойових дій Українських Збройних Сил 1917-1921.- К.: Україна, 1995.- 206 с.
257. Украинец-искровец. Об Украинской Революционной Партии //Искра.- 1904.- 15 декабря.
258. Украинский вопрос. Издание редакции журнала «Украинская Жизнь».- СПб., 1914.- 134 с.
259. Українська РСР в період громадянської війни 1917-1920 рр. В трьох томах.- К.: Вид-во політичної літератури України,1967.- Т.1.- 474 с.
260. Українська суспільно-політична думка в 20 столітті. Документи і матеріяли. У трьох томах/Упор.Т.Гунчак і Р.Сольчаник.- Нью-Йорк: Сучасність,1983.- Т.1.-510 с.
261. Українська Центральна Рада. Документи і матеріали. У двох томах.- К.: Наук.думка,1996.- Т.1.- 588 с.
262. Українська Центральна Рада. Документи і матеріали. У двох томах.- К.: Наук.думка,1997.- Т.2.- 422 с.
263. Українські політичні партії кінця XIX – початку XX ст.: програмові і довід.матеріали /Упоряд.В.Ф.Шевченко та ін.- К.: Консалтинг, Фенікс,1993.- 336 с.
264. Феденко П. Головний отаман: із культурної та політичної діяльності С.Петлюри.- Мюнхен; Лондон: Наше слово, 1976.- 42 с.
265. Феденко П.Ісаак Мазепа – борець за волю України.- Лондон: Наше слово,1954.-228 с.
266. Феденко П. Повстання нації //Збірник пам’яти Симона Петлюри (1879-1926).- К.: МП «Фенікс»,1992.- С.76-108.
267. Феденко П. Соціалізм давній і новочасний.- Лондон; Париж; Мюнхен: Наше слово,1968.- 229 с.
268. Феденко П. Український громадський рух у ХХ ст.- Подєбради: Вид-во Укр. техніко-господарського ін-ту, 1934.- 171 с.
269. Феденко П. Український рух у 20 столітті.- Лондон: Наше слово,1959.- 267 с.
270. Фідровський В. Наша партія//Робітнича газета.- 1918.- 30 березня.
271. Христюк П. Замітки і матеріяли до історії української революції. 1917-1920 рр.- Нью-Йорк: Вид-во Чарторийських, 1969.- Т.1.- 152 c.; Т.2.- 204 с.; Т.3.- 160 с.; Т.4.- 192 с.
272. Чацький І. З приводу неіснуючого питання // Праця.- 1905.- Ч.13-14.- С.2-5.
273. ІV Конгрес УСДРП.- Б.м., 1917.- 22 с.
274. Четвертый /Объединительный/ съезд РСДРП. Протоколы.- М.: Госиздат полит.литературы,1956.- 713 с.
275. Чикаленко Є.Уривок з моїх споминів за 1917 р.- Прага: видання Фонду ім. Є.Чикаленка при Українському Академичному Комітеті,1932.- 56 с.
276. Чикаленко Л. Уривки зі спогадів з років 1919-1920.- Нью-Йорк: Наша батьківщина, 1963.- 166 с.
277. Шаповал М.Велика революція і українська визвольна програма. /Виклади в Америці/.- Прага: Вільна Спілка,1927.- 324+ІХ с.
278. Шаповал М. Гетьманщина і Директорія. Уривки із спогадів //Вітчизна.-1996.- №5-6.- С.125-141
279. Шаповал М. Гетьманщина і Директорія. Уривки із спогадів //Вітчизна.-1996.- №7-8.- С.127-140.
280. Шаповал М. Проблема влади //Боротьба.- 1918.- 29 березня.
278а. Шаповал М. Установчі Збори?// Боротьба.- 1918.- 27 березня.
281. Шаповал М.Ю. Занепад УНР.- Прага: Вільна Спілка,1928.- 42 с.
282. Шаповал М.Ю.Революційний соціялізм на Україні. Кн.1. Відень: Борітеся – Поборете,1921.- 256 с.
283. Шаповал Ю. Генеральний писар //Літературна Україна.- 1994.- 28 квітня.
284. Шевченко В. Українська Центральна Рада та політичні партії // Історія в школах України.- 1998.- №1.- С.6-11.
285. Шморгун П.М. Політичні партії України на початку ХХ ст.: соціальний склад, чисельність, типологія // Наукові праці з питань політичної історії. Міжвідомчий науковий збірник.- Вип.172.- Політичні партії на Україні (1905-1925 рр.).- К.: Либідь,1992.- С.14-25.
286. Шморгун П.Н. Украинские мелкобуржуазные националистические партии в советской историографии // Большевики и непролетарские партии в период Октябрьской революции и в годы гражданской войны. Материалы конференции.- М.; Калинин: Изд-во КГУ, 1982.- С.68-76.
287. Шморгун П.М. Украинские мелкобуржуазные партии РУП (УСДРП) и «Спилка» в революции 1905-1907 гг. //Научная сессия по истории первой русской революции 1905-1907 гг.: Тезисы сообщений.- М.: Изд-во МГУ,1965.- С.20-40.
288. Ш[ра]г М. Ще про Українські Установчі Збори//Боротьба.- 1918.- 16 березня.
289. Юрченко О. Ліві з УСДРП //Вітчизна.- 1970.- №10.- С.160-171.
290. Яворський М. Історія України в стислому нарисі.- Х.: Держ. вид-во України,1929.- 348 с.
291. Яворський М. Коротка історія України. З передмовою Х.Раковського.- Видання п’яте.- Х.: Держ. вид-во України,1929.- 143 с.
292. Яворський М. Україна в епоху капіталізму.- Вип.ІІІ.- В супереках імперіялізму.- Х.: Держ. вид-во України,1925.- 308 с.
293. Якунин В.К. И.В.Сталин, сталинизм и историческая наука: Учебное пособие.- Днепропетровск: Изд-во ДГУ, 1991.- 90 с.
294. Яценко В.Я. Українські партійно-політичні сили в 1917-1920 рр.: особливості структуризації //Вісник Дніпропетровського університету. Історія та археологія.- Дніпропетровськ: ДДУ,1998.- С.73-83.
295. Borys J. Political Parties in the Ukraine //The Ukraine,1917-1921: A Study in Revolution /T.Hunczak, ed.- Cambridge, Massachusetts: Harvard Ukrainian Research Institute, Harvard University Press,1977.- P.128-158.
296. Borys J. The Russian Communist Party and the Sovietization of Ukraine. A Study in the Communist Doctrine of the Self-Determination of Nations.- Stockholm: Faculty of humanities Stockholm, 1960.- 374 p.
297. Mace J.E. Communism and the Dilemmas of National Liberation: National Communism in Soviet Ukraine,1918-1933.- Cambridge, Massachusetts: Harvard Ukrainian Research Institute, Harvard University Press,1983.- 334 p.
298. Pidhainy O.S.The Formation of the Ukrainian Republic.- Toronto; New York: New Rewiew Books, 1966.- 685 p.
299. Reshetar J.S. The Ukrainian Revolution,1917-1920: A Study in Nationalism.- New York: Arno press, A New York Times company,1972.- 363 p.
б)матеріали періодики:
300. Боротьба.- Орган ЦК УПСР.- Київ.- 1917.
301. Боротьба.- Орган ЦК УПСР.- Київ.- 1918.
302. Боротьба.- Орган УПСР (лівого крила).- Київ.- 1918.
303. Визволення.- Орган Кам’янецького комітету УСДРП.- 1919.
304. Вісник УНР.- Видання мін-ва преси УНР.- Вінниця, Кам’янець-Подільський.- 1919.
305. Вістник Міністерства Земельних Справ УНР.- Кам’янець-Подільський.- 1919.
306. Вперед.- Орган УСДП.- Львів.- 1920.
307. Гасло.- Орган ЦК РУП.- Чернівці.- 1902.
308. Гасло.- Орган ЦК РУП.- Чернівці.- 1903.
309. Голос робітника.- Орган Катеринославської організації УСДРП.- Катеринослав.- 1918.
310. Громадська думка.- Народний часопис.- Львів.- 1920.
311. Громадське слово.- Щоденний громадсько-політичний часопис.- Київ.- 1920.
312. Державний вісник.- Київ.- 1918.
313. Земля и воля.- Агит. листок Харьков. ком. соц.-рев. и Объедин. Еврейськ. соц.-рабоч. партии.- Харьков.- 1917.
314. Известия Лубенского Совета рабочих и солдатских депутатов.- Орган Исполн. ком-та Лубенского Совета рабочих и солдатских депутатов.- Лубны.- 1917.
315. Известия Юга.- Орган Всеукраин. Центр. Исполн. Ком. Совета рабоч., крестьян. и красноарм. деп. - Харьков - 1917.
316. Киевская мысль.- Литературная и политическая газета.- Київ.- 1917.
317. Наш шлях.- Щоденна демократична безпартійна газета.- Кам’янець-Подільський.- 1920.
318. Нова громада.- Орган Ради Слобідської України.- Харків.- 1917.
319. Нова Рада.- Газета політична, економична й літературна.- Київ.- 1917.
320. Нова Рада.- Газета політична, економична й літературна.- Київ.- 1918.
321. Новий шлях.- Щоденна політична і економічно-літературна газета.- Кам’янець-Подільський.- 1919.- 17 червня
322. Праця.- Львів.- 1904.- Ч.1.
323. Робітнича газета.- Орган Бюро ЦК і Київського комітету УСДРП, ЦК УСДРП.- Київ.- 1917.
324. Робітнича газета.- Орган ЦК УСДРП.- Київ.- 1918.
325. Робітнича газета.- Орган ЦК УСДРП.- Київ, Рівне, Вінниця, Кам’янець-Подільський. - 1919.
326. Слово.- Орган Харківського комітету УСДРП.- Харків.- 1918.
327. Товарищ: Политическая, литературная и экономическая газета. – Санкт-Петербург.- 1906.
328. Трудова громада.- Орган Кам’янецької організації УПСР, Орган ЦК УПСР.- Кам’янець-Подільський.- 1919.
329. Трудова республіка.- Щоденна політична, економічна і літературна газета, Орган Київської оргнізації УПСР (центральної течії).- Київ.- 1918.
330. Трудова республіка.- Орган УПСР (ц.т.).- Вінниця.- 1919.
331. Трудовий шлях.- Щоденна політична і економічно-літературна газета.- Кам’янець-Подільський. - 1919.
332. Україна.- Політичний, економічний, літературний і науковий часопис.- Київ.- 1919.
333. Червоний прапор.- Орган Організаційного Комітету фракції незалежних УСДРП.- Київ.- 1919.
в)архівні матеріали:
334. Агентурные сведения по УСДРП от 27 ноября 1915 г.- ЦДІА України, ф.313, оп.2, спр.3146, арк.19-21зв.
335. Ведомость контрреволюционных выступлений с 1 июля по 19 июля 1919 года.- ЦДАГО України, ф.1, оп.20, спр.124, арк.40.
336. Відчит інструктора Гр.Чайківського по Ніжинському та Борзенському повітах з дня 23 квітня по 4 травня 1918 р.- ЦДАВО України, ф.1060, оп.1, спр.25, арк.100-101.
337. Виписка з докладу начальника кримінально-пошукового відділення – ясновельможному пану Гетьману всій України від 19 червня 1918 р.- ЦДАГО України, ф.17, оп.1, спр.26, арк.94-95.
338. Виписка з журналу засідання РНМ від 27 червня 1919 р.- ЦДАВО України, ф.3305, оп.1, спр.8, арк.9-11.
339. Декларація фракції Незалежних УСДРП.- ЦДАВО України, ф.4453, оп.1, спр.15, арк.107.
340. Дело Киевского ГЖУ по обвинению рабочих г.Киева И.Лопушенко и О.Шестопала в принадлежности к УСДРП (8 декабря 1915 г.- 2 августа 1916 г.).- ЦДІА України, ф.274, оп.1, спр.3477, арк.1-100.
341. Довідка мол. наук. спів. Інституту історії партії ЦК КПУ – філіалу ІМЛ при ЦК КПРС С.Случевської про Буценко Афанасія Івановича.- ЦДАГО України, ф.39, оп.4, спр.24, арк.1-2.
342. Доклад Городнянського повітового комісару (Черніг. губ.) міністру внутрішніх справ від 29 березня 1919 р.- ЦДАВО України, ф.1092, оп.2, спр.11, арк.153-157зв.
343. Доклад товариша міністра внутрішніх справ Г.Нянчура про поїздку по волостям Староконстантинівського повіту на Волині від 15 червня 1919 р.- ЦДАВО України, ф.1092, оп.2, спр.11, арк.160-163 зв.
344. Докладна записка товариша міністра внутрішніх справ А.Поплавського до міністра внутрішніх справ І.Мазепи від 11 червня 1919 р.- ЦДАВО України, ф.1092, оп.2, спр.11, арк.180-180зв.
345. Донесение И.д. Начальника Киевского охранного отделения ротмистра К.Самохвалова Киевскому губернатору от 29 сентября 1911 г. - ЦДІАУкраїни, ф.275, оп.1, спр.2521, арк.257.
346. Жук А. Історична довідка про УСДРП (машинописний текст).- ЦДАВО України, ф.3807, оп.2, спр.42, арк.1-13.
347. Жук А. Матеріал про діяльність РУП у Чернигівщині.- ЦДАВО України, ф.3807, оп.1, спр.4, арк.236-241.
348. Жук А. Про одну спробу територіяльно-української організації залізничих служачих (машинописний текст).- ЦДАВО України, ф.3807, оп.1, спр.4, арк.268-271.
349. Журнал заседания Екатеринославского Губернского Присутствия по делам об обществах 25 января 1916 г.- ЦДІА України, ф.313, оп.2, спр.3308, арк.46-47.
350. Журнал засідання Кабінету народних міністрів від 30 травня 1919 р.- ЦДАВО України, ф.3305, оп.1, спр.7, арк.43.
351. Журнал Засідання Кабінету народних міністрів від 21 липня 1919 р.- ЦДАВО України, ф.1065, оп.1, спр.14, арк.180.
352. Журнал Засідання Кабінету народних міністрів від 22 липня 1919 р.- ЦДАВО України, ф.3305, оп.1, спр.8,арк.34-35.
353. Журнал засідання Кабінету народних міністрів від 12 вересня 1919 р.- ЦДАВО України, ф.3305, оп.1, спр.9, арк.31-32.
354. Журнал засідання Ради Комісарів від 16 грудня 1918 р.- ЦДАВО України, ф.1065, оп.1, Спр.2а, арк.4-4зв.
355. Журнал засідання Ради комісарів від 20 грудня 1918 р.- ЦДАВО України, ф.1065, оп.1, спр.2а, арк.6-6зв.
356. Журнал засідання Ради міністрів від 29 грудня 1918 р.- ЦДАВО України, ф.1065, оп.1, спр.2а, арк.25-27.
357. Журнал засідання РНМ від 30 грудня 1918 р.- ЦДАВО України, ф.1065, оп.1, спр.2а, арк.33-34зв.
358. Журнал засідання РНМ від 8 січня 1919 р.- ЦДАВО України, ф. 1065, оп.1, спр.14, арк.40-41зв.
359. Журнал засідання РНМ від 20 травня 1920 р.- ЦДАВО України, ф.1065, оп.4, спр.8, арк.20-20зв.
360. Журнал засідання РНМ від 18 червня 1920 р.- ЦДАВО України, ф.4453, оп.1, спр.16, арк.139-139зв.
361. Журнал засідання РНМ від 23 червня 1920 р.- ЦДАВО України, ф.1065, оп.5, спр.1, арк.38.
362. Журнал №1. Засідання Волинського Губернського Земельного Комітету. Засідання 12-17 марта 1918 р.- ЦДАВО України, ф.1060, оп.1, спр.25, арк.39.
363. Журнал об’єднаного засідання Директорії, міністрів, керуючих міністерствами та комісарів міністерств від 24 грудня 1918 р.- ЦДАВО України, ф.1065, оп.1, спр.2а, арк.15-15зв.
364. Закон, ухвалений Конгресом Трудового Народу України на засіданні 28 січня 1919 року «Про форму влади на Україні».- ЦДАВО України, ф.4453, оп.1, спр.16, арк.119.
365. Замітка інформатора Департаменту державної варти Міністерства внутрішніх справ від 10 липня 1918 р.- ЦДАВО України, ф.1216, оп.1, спр.70, арк.114.
366. Записка І.Мазепи до С.Петлюри (10-14 лютого 1920 р., м.Кам’янець-Подільський).- ЦДАВО України, ф.4453, оп.1, спр.15, арк.1-5зв.
367. Записка №2 начальника Киевского ГЖУ с обзором революционного и общественного движения в Киевской губернии за время с 15 июня по 15 августа 1915 года от 26 августа 1915 г.- ЦДІА України, ф.274, оп.4, спр.463, арк.148-150зв.
368. Заява від імені ЦК УСДРП від 17 березня 1919 р. до Директорії Української Республіки (підписана І.Мазепою).- ЦДАВО України, ф.4453, спр.15, арк.32-32зв.
369. Заява до голови РНМ УНР міністра земельних справ І.Мазепи та міністра праці О.Безпалка (23 червня 1920 р., м.Проскурів).- ЦДАВО України, ф.3933, оп.1, спр.17, арк.123-124зв.
370. Звіт про діяльність Українського Військового Революційного Комітету УНР з 14 листопада по 17 грудня 1918 р. (підписаний секретарем УВРК З.Висоцьким 17 грудня 1918 р., м.Київ).- ЦДАВО України, ф.1429, оп.1, спр.13, арк.1-8.
371. Звіт про настрої на Україні Барона фон Бем-Ермолі від 12 травня 1918 р.- ЦДАГО України, ф.17, оп.1, спр.25, арк.12-17.
372. Інформація про склад ЦК РУП з 1902 р. по 1905 р.- ЦДАВО України, ф.3807, оп.1, спр.10, арк.56-58.
373. Лист А.Пісоцького і М.Ткаченка з Кам’янця-Подільського до ЦК УСДРП (незалежних), що знаходився у тилу радянських військ українсько-радянського фронту від 9 липня 1919 року.- ЦДАГО України, ф.267, оп.1, спр.2, арк.1-3.
374. Листівка Головної Ради Партії Українських Соціялістів-Революціонерів «До селян! Братя селяне!…».- ЦДІА України, ф.278, оп.1, спр.237, арк.220.
375. Листівка Головної Ради УПСР (серпень 1911 р.).«Товариші! Недавно ми були свідками одного з найбільш величезних і прекрасних явищ в історії революції народів…».- ЦДАВО України, ф.3805, оп.1, спр.4, арк.2-2зв.
376. Листівка Української Соціяль Революційної організації «Браття селяне! Надходить слушний час!…»(Одеса, 1906 р.).- ЦДІА України, ф.385, оп.1, спр.1772, арк.9-9зв.
377. Листівка УСДРП від 4 квітня 1915 року до роковин Ленських подій, що розповсюджувалася у Катеринославі.- ЦДІА України, ф.274, оп.5, спр.42, арк.94.
378. Листівка УСДРП «Товариші! Надходить день великого робітничого свята – 1-ше Мая…».- ЦДІА України, ф.1335, оп.3, спр.124, арк.152.
379. Личное обращение Директора департамента полиции к начальникам Охранных и Розыскных Отделений от 1 февраля 1903 г.- ЦДІА України, ф.1597, оп.1, спр.7, арк.51-57зв.
380. Мартос Б. Характеристика Української Студентської громади в Харкові 1897 р.(рукопис).- ЦДАВО України, ф.4000, оп.1, спр.1, арк.1-230.
381. Наказ Директорії УНР 26 грудня 1918 р.- ЦДАВО України, ф.1429, оп.2, спр.1, арк.2.
382. Наказ Директорії УНР 9 квітня 1919 року.- ЦДАВО України, ф.1092, оп.3, спр.189, арк.2-2зв.
383. Наказ Директорії УНР 9 червня 1919 р.- ЦДАВО України, ф.1065, оп.1, спр.26, арк.5.
384. Наказ Директорії УНР (по Управлінню преси й інформації) 9 червня 1919 р.- ЦДАВО України, ф.1065, оп.1, спр.26, арк.7.
385. Наказ Директорії УНР від 2 вересня 1919 р.- ЦДАВО України, ф.1065, оп.1, спр.26, арк.66.
386. Наказ Директорії УНР 26 травня 1920 р.- ЦДАВО Україна, ф.1429, оп.2, спр.6, арк.72.
387. Наказ Директорії УНР від 28 травня 1920 р.- ЦДАВО України, ф.1429, оп.2, спр.6, арк.62.
388. Наказ Директорії УНР від 31 травня 1920 р.- ЦДАВО України, ф.1429, оп.2, спр.6, арк.73.
389. Нарис програму для занять в робітничих гуртках, прийнятий Київським комітетом (Вільною Громадою) РУП. Видання Київського комітету РУП (Рукопис) 1903 р., квітень.- ЦДАВО України,. ф.3805, оп.1, спр.6, арк.1-10зв.
390. Опись книгам и брошюрам, отобранным из библиотеки Украинского Товариства «Просвіта» в с.Мануйловка Новомосковского уезда 29 ноября 1915 г.- ЦДІА України, ф.313, оп.2, спр.3147, арк.265-265зв.
391. Оповіщенє 1899 року [товариств української академічної молоді].- ЦДІА України, ф.274, оп.1, спр.536, арк.74-74зв.
392. Письмо начальника Екатеринославского ГЖУ к начальнику Полтавского ГЖУ от 17 августа 1915 г.- ЦДІА України, ф.320, оп.1, спр.1409, арк.62.
393. Письмо начальника Екатеринославского ГЖУ Главному Начальнику Одесского Военного Округа и Генерал-Губернатору от 3 декабря 1915 г.- ЦДІА України, ф.313, оп.2, спр.3147, арк.119-121зв.
394. Письмо начальника Екатеринославского ГЖУ к Екатеринославскому губернатору от 5 декабря 1915 г.- ЦДІА України, ф.313, оп.2, спр.3147, арк.146.
395. Постанова Директорії УНР 9 квітня 1919 року.- ЦДАВО України, ф.1065, оп.1, спр.38, арк.5.
396. Постанова Директорії УНР від 25 квітня 1919 р.- ЦДАВО України, ф.1065, оп.1, спр.25, арк.35.
397. Постанова Директорії УНР 9 травня 1919 р. про обрання Головою Директорії С.В.Петлюру.- ЦДАВО України, ф.3933, оп.1, спр.14, арк.12.
398. Постанова Директорії УНР від 13 травня 1919 р.- ЦДАВО України, ф.1429, оп.2, спр.1, арк.12.
399. Постанова Директорії УНР від 27 серпня 1919 року.- ЦДАВО України, ф.1065, оп.1, спр.26, арк.103.
400. Постанова Директорії УНР від 28 серпня 1919 р.- ЦДАВО України, ф.1065, оп.1, спр.26, арк.104.
401. Представление Прокурора Одесского Окружного Суда Прокурору Одесской Судебной палаты.- ЦДІА України, ф.419, оп.1, спр.5399, арк.11-16.
402. Представлення товариша прокурора київського окружного суду від 4 серпня 1918 р.- ЦДАГО України, ф.17, оп.1, спр.26, арк.96-98.
403. Прокламація УСДРП «Війна і українська соціал-демократія».- ЦДІА України, ф.336, оп.4, спр.20, арк.145-148зв.
404. Протокол засідання ініціативної групи бувших членів РУП у складі О.Скорописа, Д.Антоновича і Е.Голіцинського.- ЦДАВО України, ф.4453, оп.1, спр.15, арк.97-98.
405. Протокол Олександрівського Повітового Земельного з’їзду, який відбувсь 10-23 квітня 1918 року в Повітовій Земській Управі. Резолюція про діяльність земельних комітетів на місцях.- ЦДАВО України, ф.1060, оп.1, спр.25, арк.65зв.-66.
406. Резолюції Третього з’їзду УСДРП (березень 1907 р.).- ЦДАГО України, ф.266, оп.1, спр.1, арк.19-22.
407. Резолюція про участь членів УСДРП у правительстві [ухвалена в остаточній редакції 3 червня 1920 р., м.Вінниця].- ЦДАВО України, ф.4000, оп.1, спр.15, арк.4-5.
408. Резолюція ЦК УПСР щодо тактики на Україні від 4 листопада 1918 р.- ЦДАГО України, ф.43, оп.1, спр.15, арк.4.
409. Резолюції ЦК УСДРП від 29 січня 1920 р.- ЦДАВО України, ф.3805, оп.1, спр.7, арк.1-3.
410. Рукопис Б.Мартоса «РУП і УНП».- ЦДАВО України, ф.4000, оп.1, спр.1, арк.231-249зв.
411. Сведения Народного комиссариата внутренних дел о контрреволюционных выступлениях на Украине за время с 1-го июля по 19 июля 1919 года.- ЦДАГО України, ф.1, оп.20, спр.124, арк.10-35.
412. Секретное сообщение Начальника Киевского ГЖУ Киевскому губернатору от 14 июля 1915 г.- ЦДІА України, ф.274, оп.4, спр.463, арк.112-112 зв.
413. Справка из дел Киевского ГЖУ от 2 апреля 1915 г.- ЦДІА України, ф.274, оп.5, спр.42, арк.66.
414. Стенограма І-го Установчого з’їзду УКП 22-24 січня 1920 р.- ЦДАГО України, ф.8, оп.1, спр.1, арк.1-129.
415. Ультіматум Отамана Головного Штабу Повстанчеських військ України Юрко Мазуренко Голові так званого «Українського Робітниче-Селянського Уряду» Раковському. 1919 р. Червня 25 дня. м.Сквира.- ЦДАГО України, ф.57, оп.2, спр.355, арк.1.
416. Умови вступу членів УСДРП у Правительство [ухвалені в остаточній редакції 3 червня 1920 р., м.Вінниця].- ЦДАВО України, ф.4000, оп.1, спр.15, арк.5.
417. Ухвала Генерального Секретаріату від 8 листопада 1917 р.- ЦДАВО України, ф.1063, оп.3, спр.1, арк.67.
418. Ухвала Генерального Секретаріату від 20 грудня 1917 р.- ЦДАВО України, ф.1063, оп.3, спр.1, арк.110.
419. Ухвалений Кабінетом народних міністрів Закон про склад Директорії УНР від 7 травня 1919 р.- ЦДАВО України, ф.1429, оп.2, спр.2, арк.28.
420. Ухвалений РНМ «Тимчасовий Закон про силу законів, про порядок утворення законів та про форми і порядок їх оголошення».- ЦДАВО України, ф.1065, оп.1, спр.2а, арк.19-20.
421. ІV з’їзд УКП 1-4 березня 1925 р. (Стенографічний звіт).- ЦДАГО України, ф.8, оп.1, спр.119, арк.2-310.
422. Шаповал Н. Развитие и современное состояние украинского социалистического движения (рукопись).- ЦДАВО України, ф.3563, оп.1, спр.3, арк.1-30.

Попереднє питання | Змiст |

 

Увага!

1. Всі книги та матеріали належать їх авторам.
2. Призначені для приватного перегляду.
3.Будь-яке комерційне використовування їх категорично заборонене.

 

 


Content-Pro | 2006-2015

Контакти:

317197170