Всього книг:

139

Останнє оновлення:

 2012-02-24 10:46:24

 

Реклама

 
 

 

Наші Друзі

rozvAGA!info - Приколи,фото,дівчата,он-лайн ігри,форум,телепрограма

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л. П. Грузінова, В. Г. Короткін - ТРУДОВЕ ПРАВО УКРАТНИ : Поняття та значення принципів трудового права

Електронна бібліотека. Художня та наукова література.

 

Yakaboo UA

 

 

Л. П. Грузінова, В. Г. Короткін - ТРУДОВЕ ПРАВО УКРАТНИ:Поняття та значення принципів трудового права

 

загрузка...

Принципи правового регулювання трудових відносин та безпосередньо пов\'язаних з ними інших відносин стосуються концептуальних питань трудового права. Правові принципи — не тільки правова, а й філософська, соціологічна категорія. Кожна галузь права має свої принципи, які визначають для цієї галузі найсуттєвіше, характерніше.
Принципи трудового права визначені Законами України, і насамперед — Конституцією України, міжнародно-правовими документами про працю, КЗпП. Принципи трудового права лежать в основі правового регулювання праці всіх видів трудових відносин, пронизують трудове право, виражають сутність чинного трудового законодавства.
Серед науковців існують різні точки зору щодо поняття принципів трудового права. Професор В. І. Прокопенко під основними принципами трудового права розуміє виражені в правових актах економічні закономірності організації суспільного виробництва і розподілу в формі основних, керівних положень, основних засад правового регулювання трудових відносин, які визначають загальну спрямованість і найбільш істотні риси його змісту1.
1 Прокопенко В. І. Трудове право України: Підручник. — Х.: Фірма \"Консум\", 1998. — С. 38.
48

Професор О. В. Смірнов вважає, що під принципами трудового права слід розуміти закріплені у чинному законодавстві основоположні керівні засади (ідеї)1.
На думку правознавців Н. Б. Болотіної і Г. І. Чанишевої, під принципами трудового права слід розуміти основні керівні ідеї (засади); вони закріплені в нормах або виводяться з них і є такими, що характеризують зміст трудового права й напрями його подальшого розвитку2.
Професори К. Н. Гусов і В. Н. Толкунова вважають, що принципи права не можна вважати ідеями, позаяк правові ідеї — це категорія правосвідомості, яка може значно випереджати чинне право. Правові принципи — принципи самого чинного права. Основні принципи правового регулювання праці — це головні положення, що стисло розкривають суть чинного трудового законодавства3.
Професори Р. З. Лівшиць і В. І. Прокопенко виокремлюють два різновиди принципів права — принципи норми та принципи, які виводяться з норм4.
В. І. Прокопенко вказує, що в правовій нормі правові принципи можуть бути закріплені двома шляхами: безпосередньо або побічно. Безпосереднє закріплення правового принципу має місце у тих випадках, коли формулювання норми закріплює певний правовий принцип. Такі правові норми можна назвати нормами-принципами, які відрізняються від інших норм важливістю сформульованих положень, визначають зміст інших правових норм. Побічне закріплення правового принципу має місце у тих випадках, коли формулювання норми прямо не закріплено в правових нормах, але правові принципи можуть бути виведені з них.
Значення основних принципів правового регулювання праці полягає в тому, що вони:
• відображають сутність і загальну спрямованість усієї системи норм трудового права, допомагають зрозуміти зміст трудового законодавства, його зв\'язок з економікою та мораллю суспільства;
1 Трудовое право: Учебник / Под ред. О. В. Смирнова. — М.: \"Статус ЛТД +\", 1996. —
С. 23-24.
2 Трудове право України: Підручник / За ред. Н. Б. Болотіної, Г. І. Чанишевої. — К.:
Т-во \"Знання\", КОО, 2001. — С. 85.
3 Див.: Гусов К. Н., Толкунова В. Н. Трудовое право России: Учебник. — М.: Юристъ,
1999. —С. 55.
4 Див.: Лившиц Р. З. Теория права: Учебник. — М.: БЕК, 1994. — С. 196.; Прокопен
ко В. І. Трудове право України: Підручник. — Х.: Фірма \"Консум\", 1998. — С. 39.
49

• визначають сутність майбутніх правових норм, дають змогу
усувати прогалини в чинному трудовому законодавстві при застосу
ванні правових норм;
• є однією з підстав об\'єднання окремих норм трудового законо
давства в систему даної галузі;
• визначають становище суб\'єктів трудового права, їх права й
обов\'язки тощо.
Наприклад, ст. 2 КЗпП охоплює основні трудові права працівників, а ст. 2-1 — рівність трудових прав громадян України.
Зауважимо, що принципи трудового права виявляються через права й обов\'язки працівників, їх зміст значно ширший.
При реалізації норм права, коли відсутня конкретна правова норма, принципи трудового права набувають особливого значення, виникає потреба застосувати аналогію закону чи аналогію права. Правові принципи застосовуються органами, що розглядають трудові спори, для тлумачення нормативно-правових актів.
Правові принципи дають можливість порівнювати право різних держав, створюють основу для єдиного розуміння положень чинного законодавства про працю, дають змогу тлумачити норми трудового законодавства.
Наголосимо, що правові принципи трудового права є обов\'язковими приписами, керівними вказівками законодавця щодо організації праці.
У теорії права розрізняють: принципи права в цілому (загальні); міжгалузеві принципи, властиві тільки деяким галузям права; галузеві принципи; принципи окремих інститутів галузі права.

Попереднє питання | Змiст | Наступне питання

 

Увага!

1. Всі книги та матеріали належать їх авторам.
2. Призначені для приватного перегляду.
3.Будь-яке комерційне використовування їх категорично заборонене.

 

 


Content-Pro | 2006-2015

Контакти:

317197170