Всього книг:

139

Останнє оновлення:

 2012-02-24 10:46:24

 

Реклама

 
 

 

Наші Друзі

rozvAGA!info - Приколи,фото,дівчата,он-лайн ігри,форум,телепрограма

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л. П. Грузінова, В. Г. Короткін - ТРУДОВЕ ПРАВО УКРАТНИ : Розмежування трудового права від суміжних галузей права

Електронна бібліотека. Художня та наукова література.

 

Yakaboo UA

 

 

Л. П. Грузінова, В. Г. Короткін - ТРУДОВЕ ПРАВО УКРАТНИ:Розмежування трудового права від суміжних галузей права

 

загрузка...

До суміжних правових галузей належать галузі права, які мають схожі з трудовим правом предмет і метод правового регулювання. Серед них: право цивільне, адміністративне, право соціального забезпечення тощо.
У цивільному праві з працею пов\'язані договори підряду, доручення, комісії; розмежування його від трудового права здійснюється за предметом договору; підляганням правилам внутрішнього трудового розпорядку, а також за тим, хто зобов\'язаний організувати працю і охорону праці (рис. 1.14).
У трудовому праві управлінські форми організації не виходять за межі спільного процесу праці в організації. Відносини працівників мають характер виробничих, а не адміністративних відносин. Предметом трудового права є відносини щодо здійснення виконавчо-розпорядчої діяльності державних органів. З адміністративним правом трудове право суміжно пов\'язано, наприклад, наявністю працівників, які навчаються без відриву од виробництва. Відносини ці регулюються нормами адміністративного права, а надання пільг у зв\'язку з навчанням — трудовим законодавством.
Трудове право співвідноситься з правом соціального забезпечення там, де йдеться про державне соціальне страхування. В КЗпП є спеціальна гл. XVII \"Державне соціальне страхування\", яка передбачає його поширення на всіх працівників, визначає види забезпечення за соціальним страхуванням. Саме ж забезпечення визначається нормами права соціального забезпечення.
Право соціального забезпечення регулює суспільні відносини, які виникають у процесі матеріального забезпечення громадян, якщо вони втратили працездатність або досягли пенсійного віку. Розмір матеріального забезпечення громадян залежить, як правило, від розміру заробітної плати й трудового стажу працівника.
Різниця між правом соціального забезпечення і трудовим правом полягає в тому, що: 1) предметом регулювання права соціального забезпечення є суспільні відносини, які виникають внаслідок реалізації громадянами права на матеріальне забезпечення, а не права на працю, проголошеного Конституцією України; 2) право соціального забезпечення передбачає виплату грошових сум громадянам у вигляді
25

Розмежування трудового права від цивільного

Трудове право

Цивільне правоПредметом та основним змістом є процес праці

Предметом відносин є наслідок і продукт праціПрацівник виконує ту чи іншу роботу (за певним фахом, кваліфікацією, посадою)

Праця пов\'язана з виконанням
конкретного індивідуального
завданняПрацівник стає членом
колективу, підпорядковується
правилам трудового розпорядку

Завдання виконується на власний ризик

Рис. 1.14. Розмежування трудового права від права цивільного
пенсії та допомоги зі спеціальних фондів; трудове ж право регулює оплату праці з фондів конкретної організації.
Існують відмінності і в методах правового регулювання. Так, право соціального забезпечення не має договірного характеру виникнення правовідносин.
Контрольні питання
1. Які суспільні відносини регулюються трудовим правом?
2. Поняття трудового права.
3. Сфери суспільних відносин, що є предметом трудового права.
4. Функції трудового права.
5. Які відносини тісно пов\'язані з трудовими?
6. Які особливості методу трудового права?
7. Сфера регулювання трудових відносин.
8. Система трудового права як галузі права, науки та навчальної
дисципліни.
9. Чим система галузі трудового права відрізняється від системи
КЗпП?
26

10. Як розмежувати трудове право від суміжних галузей права?
11. У чому полягає відмінність трудового права від суміжних га
лузей права?
12. Основні тенденції розвитку трудового права.
Теми рефератів
1. Тенденції розвитку трудового права України.
2. Правові проблеми удосконалення трудового законодавства.
3. Проблеми загальної частини трудового права.
4. Система трудового права і законодавства про працю.
5. Співвідношення трудового та цивільного законодавства Ук
раїни.

Попереднє питання | Змiст | Наступне питання

 

Увага!

1. Всі книги та матеріали належать їх авторам.
2. Призначені для приватного перегляду.
3.Будь-яке комерційне використовування їх категорично заборонене.

 

 


Content-Pro | 2006-2015

Контакти:

317197170