Всього книг:

139

Останнє оновлення:

 2012-02-24 10:46:24

 

Реклама

 
 

 

Наші Друзі

rozvAGA!info - Приколи,фото,дівчата,он-лайн ігри,форум,телепрограма

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л. П. Грузінова, В. Г. Короткін - ТРУДОВЕ ПРАВО УКРАТНИ : ПЕРЕДМОВА

Електронна бібліотека. Художня та наукова література.

 

Yakaboo UA

 

 

Л. П. Грузінова, В. Г. Короткін - ТРУДОВЕ ПРАВО УКРАТНИ:ПЕРЕДМОВА

 

загрузка...

Нині, коли реформується трудове законодавство України, сту-денти, що вивчають трудове право України, мають нагальну потребу в навчальному посібнику, який би допомя1 ш орієнтуватися в проблемах регулювання трудових відносин в Україні, дізнатися про тенденції його розвитку, орієнтуватися в нових поняттях, інститутах та нормах вітчизняного трудового законодавства.
Пропонований курс лекцій відповідає програмі навчальної дис-ципліни \"Трудове право України\". У посібнику розкриваються ос-новні теми лекцій, а окремі питання винесено для самостійного опа-нування. Посібник допоможе студентам засвоїти трудове право України, зокрема його основні теоретичні питання, а також застосову-вати його на практиці.
Посібник містить передмову, Загальну частину, де розглянуто предмет, метод, функції, систему й джерела трудового права, основ-Hi принципи та суб\'єкти трудового права, правовідносини у цій важ-ливій сфері суспільного буття, а також те, як регулюються соціаль-но-партнерсыа вадносини в Україні.
До Особливої частини увійшли лекції, в яких розглядаються проблеми регулювання трудових відносин, а також відносин, тісно пов\'язаних з трудовими.
Джерельну базу посібника становлять Конституція України, між-народні документи, закони України, підзаконні та локальні норма-тивно-правові акти у сфері регулювання трудових, а також дотичних до них відносин; використовуються роз\'яснення пленуму Верховного Суду України.
У праці наголошується на теоретичних аспектах правового регулювання відносин, яш е предметом трудового права, розглядаються проблемні питання, пов\'язаш i3 застосуванням норм трудового законодавства в Україні.

У посібнику використано праці провідних спеціалістів у сфері трудового права України, а також правознавців Російської Федерації, де розглядаються проблеми вдосконалення трудового законодавства, тенденції його розвитку, подано рекомендовані для самостійного опрацювання джерела права, а також іншу правничу літературу.
Варто зазначити, що останніми роками в Україні видано чимало підручників, навчальних посібників з трудового права України. На шпальтах періодики правники-науковці та фахівці-практики обговорюють проблеми застосування чинного законодавства про працю, тенденції його розвитку й можливості щодо вдосконалення. Студенти мають стежити за реформуванням трудового законодавства, опрацювати рекомендовану літературу, а особливу увагу звернути на зміни в трудовому законодавстві України.
Посібник допоможе студентам засвоїти основні засади регулювання трудових відносин в Україні, понятійний апарат, виробити вміння глибоко аналізувати трудові відносини в Україні, зважаючи на те, як розвивається чинне законодавство про працю в Україні.
Лекції допоможуть студентові не тільки отримати теоретичні знання, а й навчитися їх черпати з нормативно-правових актів, наукової правничої літератури й практики застосування законодавства про працю.
Виклад окремих питань навчального матеріалу спирається на використання структурно-логічних схем (СЛС). Варто зазначити, що наочність викладу лекційних тем дає змогу студентам одержати значно більше навчальної інформації, зосередити їх увагу на важливих для розуміння нормах права. Психологи з\'ясували, що в більшості людей розвинута саме зорова пам\'ять, через те наявність наочних матеріалів дає змогу підвищити рівень сприйняття інформації, глибше засвоїти ту чи іншу тему.
Навчальний посібник допоможе раціональніше організувати самостійну роботу студентів, ґрунтовно засвоїти проблемні питання. Цьому служать зокрема контрольні питання й тематика рефератів.
Для якнайповнішого осягнення трудового права України, а також для підготовки до семінарських занять рекомендується користуватися Кодексом законів про працю України з постатейними матеріалами / Упоряд. і наук. ред. В. Вакуленко. — К.: Істина, 2001.

У книзі вміщено найважливіші нормативно-правові акти з усіх інститутів трудового права України.
Автори сподіваються, що запропоновані в посібнику теоретичні підходи й практичні рекомендації стануть у пригоді майбутнім фа-хівцям-правознавцям.
У посібнику використано такі скорочення:
КЗпП — Кодекс законів про працю України;
КТС — Комісія з трудових спорів;
МОП — Міжнародна організація праці;
КК — Кримінальний кодекс України;
ЦК — Цивільний кодекс України;
ЦПК — Цивільний процесуальний кодекс України.
Якщо в посібнику після посилання на статті кодексу не вказується держава, яка прийняла кодекс, наприклад, ст. 21 КЗпП, ст. 13 ЦПК, ст. 7 ЦК, то йдеться про статті кодексів України.
У навчальному посібнику використано нормативно-правові акти за станом на 15 липня 2002 року.

| Змiст | Наступне питання

 

Увага!

1. Всі книги та матеріали належать їх авторам.
2. Призначені для приватного перегляду.
3.Будь-яке комерційне використовування їх категорично заборонене.

 

 


Content-Pro | 2006-2015

Контакти:

317197170