Всього книг:

139

Останнє оновлення:

 2012-02-24 10:46:24

 

Реклама

 
 

 

Наші Друзі

rozvAGA!info - Приколи,фото,дівчата,он-лайн ігри,форум,телепрограма

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фінансовий менеджмент (КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ) : СУТНІСТЬ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА І ПРИНЦИПИ ЙОГО ФОРМУВАННЯ

Електронна бібліотека. Художня та наукова література.

 

Yakaboo UA

 

 

Фінансовий менеджмент (КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ):СУТНІСТЬ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА І ПРИНЦИПИ ЙОГО ФОРМУВАННЯ

 

загрузка...

6.1. Економічна сутність і класифікація капіталу підприємства
З позицій фінансового менеджменту капітал підприємства характеризує загальну вартість коштів у грошовій, матеріальній і нематеріальній формах, інвестованих у формування його активів. Розглядаючи економічну сутність капіталу підприємства, випливає в першу чергу відзначити такі його характеристики:
1. Капітал підприємства є основним чинником виробництва.
2. Капітал характеризує фінансові ресурси підприємства, що приносять доход.
3. Капітал є головним джерелом формування добробуту його власників.
4. Капітал підприємства є головним вимірником його ринкової вартості.
5. Динаміка капіталу підприємства є найважливішим барометром рівня ефективності його господарської діяльності.
Розглянемо більш докладно окремі види капіталу підприємства відповідно до приведеною їх систематизацією по основних класифікаційних ознаках.
1. По приналежності підприємству виділяють власний і позиковий види його капіталу. Власний капітал характеризує загальну вартість коштів підприємства, що належать йому на правах власності і використовуваних їм для формування визначеної частини його активів. Ця частина активів, сформована за рахунок інвестованого в них власного капіталу, являє собою чисті активи підприємства. Позиковий капітал характеризує приваблювані для фінансування розвитку підприємства на поворотній основі грошові кошти або інші майнові цінності. Усі форми позикового капіталу, використовуваного підприємством, являють собою його фінансові зобов\'язання, що підлягають погашенню в передбачений термін.
2. По цілям використання в складі підприємства можуть бути виділені наступні види капіталу: продуктивний, позичков і спекулятивний. Продуктивний капітал характеризує кошти підприємства, інвестовані в його операційні активи для здійснення виробничо-збутової його діяльності. Позичковий капітал являє собою ту його частину, що використовується в процесі інвестування в грошові інструменти (короткострокові і довготермінові депозитні вклади в комерційних банках), а також у боргові фондові інструменти (облігації, депозитні сертифікати, вексели і т.п.) Спекулятивний капітал характеризує ту його частину, що використовується в процесі здійснення спекулятивних (заснованих на різниці в цінах) фінансових операцій (придбання деривативів у спекулятивних цілях і т.п.).
3. По формах інвестування розрізняють капітал у грошовій, матеріальній і нематеріальній формах, використовуваний для формування статутного фонду підприємства. Інвестування капіталу в цих формах дозволено законодавством при створенні нових підприємств, збільшенні обсягу їхніх статутних фондів.
4. По об\'єкті інвестування виділяють основний і оборотний види капіталу підприємства. Основний капітал характеризує ту частину використовуваного підприємством капіталу, що інвестований в усі види його позаоборотних активів (а не тільки в основні засоби, як це часто трактується в літературі). Оборотний капітал характеризує ту його частину, що інвестована підприємством у його оборотні активи.
5. За формою перебування в процесі кругообігу, тобто в залежності від стадій загального циклу цього кругообігу, розрізняють капітал підприємства в грошових, виробничих і товарної його формах. Характеристика цих форм капіталу підприємства буде докладно викладена при розгляді циклу кругообігу капіталу підприємства.
6. По формах власності виявляють приватний і державний капітал, інвестований у підприємство в процесі формування його статутного фонду. Такий поділ капіталу використовується в процесі класифікації підприємств по формах власності.
7. По організаційно-правових формах діяльності виділяють наступні види капіталу: акціонерний капітал (капітал підприємств, створених у формі акціонерних товариств); пайовий капітал (капітал партнерських підприємств — товариств з обмеженою відповідальністю, командитних товариств і т.п.) і індивідуальний капітал (капітал індивідуальних підприємств — сімейних і т.п.).
8. По характері використання в господарському процесі в практиці фінансового менеджменту виділяють працюючі і непрацюючий види капіталу.
9. По характері використання власниками виділяють споживаний („проедает\") і що накопичуються (реинвестируемый) види капіталу.
10. По джерелах залучення розрізняють національний (вітчизняний) і іноземний капітал, інвестований у підприємство. Такий поділ капіталу підприємств використовується в процесі відповідної їхньої класифікації.
6.2. Принципи формування капіталу підприємства
Основною метою формування капіталу підприємства є задоволення потреби в придбанні необхідних активів і оптимізація його структури з позицій забезпечення умов ефективного його використання. З урахуванням цієї мети процес формування капіталу підприємства будується на основі наступних принципів.
1. Облік перспектив розвитку господарської діяльності підприємства.
2. Забезпечення відповідності обсягу приваблюваного капіталу обсягові формованих активів підприємства.
3. Забезпечення оптимальності структури капіталу з позицій ефективного його функціонування. Структура капіталу являє собою співвідношення власних і позикових фінансових ресурсів, використовуваних підприємством у процесі своєї господарської діяльності.
4. Забезпечення мінімізації витрат по формуванню капіталу з різних джерел. Така мінімізація здійснюється в процесі управління вартістю капіталу, механізм якого докладно розглядається в наступному розділі.
5. Забезпечення високоефективного використання капіталу в процесі його господарської діяльності. Реалізація цього принципу забезпечується шляхом максимізації показника рентабельності власного капіталу при прийнятному для підприємства рівні фінансового ризику.
6.3. Вартість капіталу і принципи її оцінки
Вартість капіталу являє собою ціну, що підприємство платить за його залучення з різних джерел. Процес оцінки вартості капіталу базується на наступних основних принципах:
1. Принцип попередньої заелементної оцінки вартості капіталу. Тому що використовуваний капітал підприємства складається з неоднорідних елементів (насамперед — власних і позикового їхніх видів, а усередині них — по джерелах формування), у процесі оцінки його необхідно розкласти на окремі складові елементи, кожний з яких повинний бути об\'єктом здійснення оцінних розрахунків.
Вартість функціонуючого власного капіталу підприємства в звітному періоді визначається по наступній формулі:

де СКф0 — вартість функціонуючого власного капіталу підприємства в звітному періоді, %; ЧПС— сума чистого прибутку, виплачена власникам підприємства в процесі її розподілу за звітний період; СК — середня сума власного капіталу підприємства в звітному періоді.
Вартість додатково приваблюваного капіталу за рахунок емісії привілейованих акцій розраховується по формулі:

де ССКпр— вартість власного капіталу, приваблюваного за рахунок емісії привілейованих акцій, %; Дпр — сума дивідендів, передбачених до виплати відповідно до контрактних зобов\'язань емітента; Кпр— сума власного капіталу, приваблюваного за рахунок емісії привілейованих акцій; ЭЗ — витрати по емісії акцій, виражені в десятковому дробі стосовно суми емісії.
Вартість додаткового капіталу, приваблюваного за рахунок емісії простих акцій (додаткових паїв), розраховується по наступній формулі:

де ССКпа — вартість власного капіталу, приваблюваного за рахунок емісії простих акцій (додаткових паїв), %; Ka — кількість додатково эмитируемых акцій; Дпа — сума дивідендів, виплачених на одну просту акцію в звітному періоді (або виплат на одиницю паїв), %; ПВТ— планований темп виплат дивідендів (відсотків по паях), виражений десятковим дробом; КПа — сума власного капіталу, притягнутого за рахунок емісії простих акцій (додаткових паїв); ЭЗ — витрати по емісії акцій, виражені в десятковому дробі стосовно суми емісії акцій (додаткових паїв).
Вартість позикового капіталу у формі банківського кредиту оцінюється по наступній формулі:

де СБК— вартість позикового капіталу, приваблюваного у формі банківського кредиту, %; ПКб — ставка відсотка за банківський кредит, %; Снп — ставка податку на прибуток, виражена десятковим дробом; ЗПб— рівень витрат по залученню банківського кредиту до його суми, виражений десятковим дробом.
Вартість фінансового лізингу оцінюється по наступній формулі:

де СФЛ — вартість позикового капіталу, приваблюваного на умовах фінансового лізингу, %;
ЛС — річна лізингова ставка, %; НА — річна норма амортизації активу, притягнутого на умовах фінансового лізингу, %; Снп — ставка податку на прибуток, виражена десятковим дробом; ЗПфЛ — рівень витрат по залученню активу на умовах фінансового лізингу до вартості цього активу, виражений десятковим дробом.
Вартість позикового капіталу, приваблюваного за рахунок емісії облігацій, визначається по такій формулі:

де СОЗк— вартість позикового капіталу, приваблюваного за рахунок емісії облігацій, %; СК — ставка купонного відсотка по облігації, %; Снп-ставка податку на прибуток, виражена десятковим дробом; Э30— рівень емісійних витрат стосовно обсягу емісії, виражений десятковим дробом.
Вартість товарного кредиту, наданого у формі короткострокової відстрочки платежу, розраховується по наступній формулі:

де СТКк — вартість товарного (комерційного) кредиту, наданого на умовах короткострокової відстрочки платежу, %; ЦС— розмір цінової знижки при здійсненні наявного платежу за продукцію („платежа проти документів\"), %; СНп— ставка податку на прибуток, виражена десятковим дробом; ПО— період надання відстрочки платежу за продукцію, у днях.
Вартість внутрішньої кредиторської заборгованості підприємства враховується по нульовій ставці, тому що являє собою безкоштовне фінансування його господарської діяльності за рахунок цього виду позикового капіталу.
2. Принцип узагальнюючої оцінки вартості капіталу. Заелементна оцінка вартості капіталу служить передумовою для узагальнюючого розрахунку цього показника. Таким узагальнюючим показником є середньозважена вартість капіталу.
3. Принцип порівнянності оцінки вартості власного і позикового капіталу. Для забезпечення порівнянності і коректності розрахунків середньозваженої вартості капіталу, сума власної його частини повинна бути виражена в поточній ринковій оцінці.
4. Принцип динамічної оцінки вартості капіталу.
5. Принцип взаємозв\'язку оцінки поточної і майбутньої середньозваженої вартості капіталу підприємства. Такий взаємозв\'язок забезпечується використанням показника граничної вартості капіталу. Він характеризує рівень вартості кожної нової його одиниці, додатково приваблюваної підприємством.
6. Принцип визначення границі ефективного використання додатково приваблюваного капіталу. Оцінка вартості капіталу повинна бути довершена виробленням критериального показника ефективності його додаткового залучення. Таким критериальным показником є гранична ефективність капіталу.

де ПЭК— гранична ефективність капіталу; АРк— приріст рівня рентабельності капіталу; ДССК— приріст середньозваженої вартості капіталу.
6.4. Фінансовий ліверидж
Одна з головних задач фінансового менеджменту — максимізація рівня рентабельності власного капіталу при заданому рівні фінансового ризику — реалізується різними методами. Одним з основних механізмів реалізації цієї задачі є „финансовый ліверидж\".
Фінансовий ліверидж характеризує використання підприємством позикових коштів, що впливає на зміну коефіцієнта рентабельності власного капіталу. Іншими словами, фінансовий ліверидж являє собою об\'єктивний фактор, що виникає з появою позикових коштів в обсязі використовуваного підприємством капіталу, що дозволяє йому дістати додатковий прибуток на власний капітал.
Показник, що відбиває рівень додатково генерируемой прибутку власним капіталом при різній частці використання позикових коштів, називається ефектом фінансового лівериджа. Він розраховується по наступній формулі:

де ЭФЛ — ефект фінансового лівериджа, що полягає в приросту коефіцієнта рентабельності власного капіталу, %; Снп — ставка податку на прибуток, виражена десятковим дробом; КВРа — коефіцієнт валової рентабельності активів (відношення валового прибутку до середньої вартості активів), %; ПК — середній розмір відсотків за кредит, що сплачуються підприємством за використання позикового капіталу, %; ЗК— середня сума використовуваного підприємством позикового капіталу; СК — середня сума власного капіталу підприємства.
Розглядаючи раніше приведену формулу розрахунку ефекту фінансового лівериджа, можна виділити в ній три основні складові:
1) Податковий коректор фінансового лівериджа (1 - Снп), що показує в якому ступені виявляється ефект фінансового лівериджа в зв\'язку з різним рівнем оподаткування прибутку. Практично не залежить від діяльності підприємства, тому що ставка податку на прибуток установлюється законодавчо.
2) Диференціал фінансового лівериджа (КВРа - ПК), що характеризує різницю між коефіцієнтом валової рентабельності активів і середнім розміром відсотка за кредит. Є головною умовою, що формує позитивний ефект фінансового лівериджа. Чим вище позитивне значення диференціала фінансового лівериджа, тим вище за інших рівних умов буде його ефект.
3) Коефіцієнт фінансового лівериджа, що характеризує суму позикового капіталу, використовуваного підприємством, у розрахунку на одиницю власного капіталу. Є тим важелем (leverage у дослівному перекладі — важіль), що мультиплицирует (пропорційно мультиплікаторові або коефіцієнтові змінює) позитивний або негативний ефект, одержуваний за рахунок відповідного значення його диференціала.
6.5. Оптимізація структури капіталу
Оптимальна структура капіталу являє собою таке співвідношення використання власних і позикових коштів, при якому забезпечується найбільш ефективна пропорційність між коефіцієнтом фінансової рентабельності і коефіцієнтом фінансової стійкості підприємства, тобто максимізується його ринкова вартість.
Процес оптимізації структури капіталу підприємства здійснюється по наступних етапах
1. Аналіз капіталу підприємства.
2. Оцінка основних факторів, що визначають формування структури капіталу.
3. Оптимізація структури капіталу за критерієм максимізації рівня фінансової рентабельності. Проведення різноманітних розрахунків з використанням механізму фінансового лівериджа дозволяє визначити оптимальну структуру капіталу, що забезпечує максимізацію рівня фінансової рентабельності.
4. Оптимізація структури капіталу за критерієм мінімізації його вартості. Процес цієї оптимізації заснований на попередній оцінці вартості власного і позикового капіталу при різних умовах його залучення і здійсненні різноманітних розрахунків середньозваженої вартості капіталу.
5. Оптимізація структури капіталу за критерієм мінімізації рівня фінансових ризиків. Існують три принципових підходи до фінансування різних груп активів підприємства.

Склад активів підприємства Консервативний підхід до фінансування активів підприємства Помірний або компромісний підхід до фінансування активів підприємства Агресивний підхід до фінансування активів підприємства
Перемінна частина оборотних активів КЗК КЗК КЗК
ДЗК+СК
Постійна частина оборотних активів ДЗК+СК
ДЗК+СК
Позаоборотні активы
Умовні позначки: КЗК — короткостроковий позиковий капітал; ДЗК — довгостроковий позиковий капітал; СК — власний капітал

Приклад: Необхідно мінімізувати структуру капіталу підприємства за критерієм мінімізації рівня фінансових ризиків при наступних вихідних даних: — планована середньорічна вартість Позаоборотних активів: 120 тис. усл. ден. єдиний.; — із загальної вартості оборотних активів постійна їхня частина: 80 тис. усл. ден. єдина.; — максимальна додаткова потреба в оборотних активах у період сезонності виробництва (6 мес.) — 100 тис. усл. ден. єдиний.
Виходячи з цих даних визначаємо, що при консервативному підході до фінансування активів власний капітал повинний складати:
100 120 + 80 + —- = 250 тис. усл. ден. eg.;
позиковий капітал повинний складати: 50 тис. усл. ден. eg.;
Відповідно середньорічна структура капіталу, минимизирующая рівень фінансових ризиків, буде складати: власний капітал = 83%; позиковий капітал = 17%.

Попереднє питання | Змiст | Наступне питання

 

Увага!

1. Всі книги та матеріали належать їх авторам.
2. Призначені для приватного перегляду.
3.Будь-яке комерційне використовування їх категорично заборонене.

 

 


Content-Pro | 2006-2015

Контакти:

317197170