Всього книг:

139

Останнє оновлення:

 2012-02-24 10:46:24

 

Реклама

 
 

 

Наші Друзі

rozvAGA!info - Приколи,фото,дівчата,он-лайн ігри,форум,телепрограма

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В.П. НАГРЕБЕЛЬНИЙ - ФІНАНСОВЕ ПРАВО УКРАЇНИ : МЕТОДИ ТА ФОРМИ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ

Електронна бібліотека. Художня та наукова література.

 

Yakaboo UA

 

 

В.П. НАГРЕБЕЛЬНИЙ - ФІНАНСОВЕ ПРАВО УКРАЇНИ:МЕТОДИ ТА ФОРМИ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ

 

загрузка...

З метою реалізації певних функцій фінансового контролю (профілактичної, інформаційної, мобілізуючої) застосовуються специфічні методи фінансового контролю, які є вираженням засад загального підходу до об'єкта контролю. В основі цих засад є поєднання загальнонаукових і методичних прийомів пізнання, що дає можливість комплексно вивчити законність, достовірність, доцільність і економічну ефективність фінансових операцій та процесів на основі використання облікової, звітної, нормативної та іншої інформації у поєднанні з дослідженням фактичного стану об'єкту контролю.
В юридичній літературі не існує єдиної точки зору щодо методів та форм фінансового контролю. Одні вчені вважають, що фінансовий контроль здійснюється в різних формах, під якими розуміються способи вираження його змісту та внутрішня організація, які модифікуються зі змінами змісту. Одночасно форма активно впливає на зміст, прискорюючи чи стримуючи його розвиток залежно від того, наскільки вона відповідає змісту, що змінився. Таким чином, на думку авторів, форма фінансового контролю уявляє собою спосіб конкретного вираження і організації контрольних дій, спрямованих на виконання функцій фінансового контролю. Виходячи з зазначеного виділяються такі форми фінансового контролю: ревізія, спостереження, обслідування, перевірка, аналіз тощо.
Інші автори під формою фінансового контролю розуміють способи конкретного вираження і організації контрольних дій. І залежно від часу здійснення контролю виділяють три його форми – попередній, поточний і наступний.
Найбільш поширеною в фінансово-правовій літературі є думка про те, що фiнансовий контроль здiйснюється рiзними методами. Пiд методом фiнансового контролю розумiють засоби, прийоми i способи його здiйснення. Методи фiнансового контролю обираються в залежностi вiд сукупностi факторiв: суб'єкта контролю, об'єкта контролю, мети i завдань, що стоять перед суб'єктом контролю та вiд пiдстав виникнення контрольних правовiдносин, а також вiд iнших обставин. Найчастіше використовуються такі методи фiнансового контролю:
- ревiзiя;
- перевiрка;
- iнспекцiя;
- обстеження;
- спостереження;
- аналіз;
- заслуховування доповiдей, iнформацiй посадових осiб про фiнансову дiяльнiсть на сесiях органiв мiсцевого самоврядування, засiданнях органiв державної виконавчої влади.
Ревiзiя - це метод документального контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю пiдприємств, органiзацiй, установ, дотриманням законодавства з фiнансових питань, достовiрнiстю облiку i звiтностi, спосіб документального розкриття недолiкiв, розтрат, привласнень i крадiжок коштiв i матерiальних цiнностей, попередження фiнансових зловживань.
Ревізія є всеохоплюючим методом фінансового контролю, що являє собою систему обов’язкових контрольних дій щодо документальної та фактичної перевірки законності й обґрунтованості господарських і фінансових операцій, правильності їх відображення у бухгалтерському обліку та звітності, а також законності дій керівника та головного бухгалтера й інших осіб, на яких відповідно до законодавства та нормативних актів встановлено відповідальність за їх здійснення.
За результатами ревiзiї складається акт, який має важливе юридичне значення. Він підписується керівником ревізійної групи, керівником організації, що перевіряється та її головним бухгалтером. На підставі акту ревізії вживаються заходи щодо усунення виявлених порушень фінансової дисципліни, щодо відшкодування заподіяної матеріальної шкоди, розробляються пропозиції щодо попередження порушень фінансової дисципліни, щодо притягнення винних осіб до відповідальності.
Ревiзiя являє собою метод найглибшого i найбільш всебiчного обстеження фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємств з метою з'ясування її доцiльностi та законностi. Ревiзiї здiйснюють практично усi контролюючi суб'єкти. Пiдставою є завчасно складений план заходiв фiнансового контролю суб'єкта, що цей контроль здiйснює. Застосовуються також i позаплановi ревiзiї, що здiйснюються за вимогою компетентних органiв у зв'язку iз обставинами, що ранiше не були передбаченi. Найчастiше вони призначаються за поданням правоохоронних органів.
За змiстом ревiзiї подiляють на фактичнi та документальнi. Фактична ревізія означає перевірку не тільки документів, а й наявності грошових коштів та матеріальних цінностей. В ходi фактичної ревiзiї перевiряється вся сукупнiсть сторiн фiнансової дiяльностi об'єкта перевiрки. Ревiзори органiзовують iнвентаризацiю матерiальних цiнностей, перевiряють стан матерiальних i речових складiв, пiдраховують, зважують i вимiряють товарно-матерiальнi цiнностi, що перебувають на складах i в процесi виробництва, перевiряють наявнiсть грошей, цiнних паперiв, документи тощо.
Документальна ревiзiя полягає в перевiрці рiзних фiнансових документiв і в першу чергу - первинних грошових документів (рахунки, платіжні відомості, ордера, чеки та інші), а не тільки звітів, кошторисів тощо. В ходi її здiйснення з'ясовується наявнiсть необхiдних фiнансових документiв, якiсть їх оформлення, ступiнь надiйностi їх облiку i зберiгання. На пiдставi аналiзу фiнансових документiв визначається законнiсть i доцiльнiсть витрачання коштiв.
За критерiєм перiоду дiяльностi, який обслiдується, ревiзiї подiляються на вибiрковi i фронтальнi. Вибiркова (часткова) ревiзiя є перевiркою фiнансової дiяльностi за певний короткий промiжок часу. При фронтальнiй (повнiй) ревiзiї перевiряється вся фiнансова дiяльнiсть пiдконтрольного суб’єкта за значний перiод часу. Повна ревiзiя охоплює всi сторони фiнансово-господарської дiяльностi об'єкта перевiрки: стан зберiгання грошових коштiв i матерiальних цiнностей; вiдповiднiсть їх наявностi даним бухгалтерського облiку; вiдповiднiсть фактичних витрат бухгалтерським документам; своєчаснiсть i правильнiсть проведення iнвентаризацiї товарно-матерiальних цiнностей, розрахункiв із пiдприємствами; правильнiсть використання грошових коштiв i матерiальних цiнностей; виконання фiнансових i господарських планiв.
За критерiєм об'єкту дiяльностi, що перевiряється, ревiзiї подiляються на комплекснi, за яких перевiряється фiнансова дiяльнiсть обраного об'єкта в рiзних сферах i, як правило, в них беруть участь ревiзори одночасно декiлькох перевiряючих органiв, а також тематичнi ревiзiї, якi зводяться до обслiдування однiєї сфери фiнансової дiяльностi.
Кожна ревiзiя повинна бути підготовлена належним чином. Для її здiйснення призначається склад ревiзiйної комiсiї, розробляється програма проведення ревiзiї, вивчається необхiдне законодавство та iншi нормативнi акти, члени комiсiї знайомляться з висновками попередньої ревiзiї. Про проведення ревiзiї iнформується керiвник об'єкта перевiрки. Строк ревiзiї, як правило, не повинен перевищувати 30 днiв. Ревiзiї фiнансово-господарської дiяльностi бюджетних установ здiйснюються не рiдше одного разу у два роки, а у сферi матерiального виробництва - не рiдше разу на рiк.
Результати ревiзiї оформлюються актом ревiзiї, в якому вказується мета ревiзiї, пiдстава, склад комiсiї, основнi результати перевiрки, причини, що зумовили данi порушення та особи, якi їх учинили, пропонуються заходи щодо лiквiдацiї виявлених порушень та мiри вiдповiдальностi винних посадових осiб. В актi фiксується лише те, що фактично встановлено, при цьому кожне положення повинно бути достатньо аргументованим. Акт пiдписується керiвником ревiзiйної групи, а також керiвником та головним бухгалтером об'єкту перевiрки. За наявностi заперечень чи зауважень по акту керiвник i головний бухгалтер об'єкта перевiрки додають до акту свої зауваження i заперечення. Акт передається особi, яка призначила ревiзiю, а також у вiдповiднi фiнансовi органи (по лiнiї прямих функцiональних зв'язкiв суб'єкта та об'єкта перевiрки).
При необхiдностi може бути складений промiжний акт ревiзiї. Це здiйснюється при виявленнi зловживань чи iнших порушень, за якi передбачена кримiнальна вiдповiдальнiсть, а також порушень, слiди яких можуть бути лiквiдованi (наприклад, недостача грошей у касi).
Пiд час здiйснення ревiзiї ревiзор має право:
- перевiряти всi необхiднi документи, а при виявленi пiдробок у документах або фiктивних документiв вилучати їх;
- проводити контрольнi замiри виконуваних робот;
- вимагати проведення iнвентаризацiї фондiв товарно-матерiальних цiнностей, грошових коштiв;
- опечатувати каси та iншi примiщення;
- вимагати довiдки i копiї документiв у осiб, пiдприємств, пов'язаних із фiнансово-господарськими операцiями об'єктiв, що перевiряються;
- проводити зустрiчнi перевiрки, тобто встановлювати вiдповiднiсть документiв i даних об'єкта перевiрки з документами i даними, що належать тим пiдприємствам, вiд яких одержанi чи яким виданi грошовi кошти i матерiальнi цiнностi;
- залучати спецiалiстiв для визначення кiлькостi i якостi продукцiї, послуг, виконаних робiт, перевiрки фактичних затрат сировини i матерiалiв.
Висновки ревiзiї пiдлягають розгляду у двотижневий строк керiвником, що призначив ревiзiю. На їх пiдставi визначаються заходи щодо усунення виявлених порушень фiнансової дисциплiни, вiдшкодування заподіяної матерiальної шкоди; розробляються пропозицiї щодо попередження в майбутньому порушень фiнансової дисциплiни; виннi особи притягуються до вiдповiдальностi. Керiвник установи, що призначила ревiзiю, зобов'язаний забезпечити контроль за виконанням рiшень, ухвалених на пiдставi результатiв ревiзiї. Посадовi особи, із вини яких допущенi порушення фiнансової дисциплiни, про що вказується в актi ревiзiї, можуть бути притягнутi до матерiальної, дисциплiнарної чи кримiнальної вiдповiдальностi, а також до декiлькох видiв вiдповiдальностi одночасно.
Перевiрка - це обстеження i вивчення окремих дiлянок фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства, установи, органiзацiї або їхнiх пiдроздiлiв. Здiйснюється з окремих питань на пiдставi звiтних, балансових i видаткових документiв. В ходi її проведення виявляються порушення фiнансової дисциплiни та намiчаються заходи по усуненню їх негативних наслiдкiв, якi оформлюються довiдкою чи доповiдною запискою.
В юридичній літературі перевірка визначається як метод фінансового контролю, що уявляє одиничну контрольну дію або дослідження стану справ на окремому участку діяльності організації, що перевіряється.
Перевірки поділяються на тематичні (вивчення окремих сторон фінансово-господарської діяльності) та документальні (вивчення фінансово-господарської діяльності підконтрольного об’єкту на підставі тільки документів).
Обстеження, як i перевiрка, охоплює окремi сторони дiяльностi пiдприємств, але на вiдмiну вiд перевiрки проводиться по значно ширшому колу показникiв i виявляє фiнансовий стан господарюючих суб'єктiв, перспективи їх розвитку, необхiднiсть реорганiзацiї чи переорiєнтацiї виробництва. В ходi проведення обстеження часто здiйснюються опитування, анкетування. Обстеження може здiйснюватись за приписом законодавчих або виконавчих органiв i переслiдує мету виявлення порушень фiнансової дисциплiни.
Iнспекцiя - це перевiрка стану фiнансiв пiдприємств на мiсцях, що перiодично здiйснюється суб'єктами - представниками держави в цiлому чи її окремих органiв. Проводяться з метою загального ознайомлення зi станом справ на мiсцях та надання оперативної практичної допомоги.
Спостереження - це метод фiнансового контролю, який зводиться переважно до загального ознайомлення зi станом фiнансової дiяльностi бюджетної установи, пiдприємства, вiдомства. Буває загальним i спецiальним. Як правило, спостереженню передує в часi застосування iнших методiв фiнансового контролю.
Аналіз спрямований на виявлення порушень фінансової дисципліни і проводиться на підставі поточної та річної звітності, його характернию рисою є системний і факторний підхід, а також використання таких аналітичних прийомів як середні та відносні величини, групування тощо.
Всі методи фінансового контролю конкретизуються в методиках - тобто в технології (правилах) проведення контролю різними суб'єктами відповідних об'єктів. Методику фінансового контролю можна визначити як сукупність технічних (методичних) прийомів контролю, які дають можливість всестороньо, повно і об'єктивно провести дослідження господарських і фінансових операцій підприємства, установи чи організації незалежно від форми і часу їх здійснення з метою виявлення, усунення й попередження недоліків та порушень у використанні фінансових ресурсів. Методика вказує конкретні прийоми і засоби дій, орієнтує, як саме і в якій послідовності починати, здійснювати й закінчувати перевірку. Для визначених вище методів контролю існують випробувані на практиці методики, які розроблені з врахуванням форм власності, організаційної структури та інших істотних відмінностей підконтрольних суб’єктів.

Попереднє питання | Змiст | Наступне питання

 

Увага!

1. Всі книги та матеріали належать їх авторам.
2. Призначені для приватного перегляду.
3.Будь-яке комерційне використовування їх категорично заборонене.

 

 


Content-Pro | 2006-2015

Контакти:

317197170